Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bergh Edv. Finland under det första årtiondet af Kejsar Alexander IIIs regering. Häft. I.  81 s. Hfors 1893.
Bergh Edv. Finland under det första årtiondet af Kejsar Alexander IIIs regering. Häft.  IV .  241-320 s. Hfors 1894.
Bergh Edv. Finland under det första årtiondet af Kejsar Alexander IIIs regering.         Häft. V & VI.  315-513 s. Hfors 1894.
Bruhn Karl Svenska Finland, Bygd och folk. Rubriker: Den österbottniska fiskaren och hans rike. Åkerbrukaren på slätten. Den vandrande österbottningen. Nyländska bönder och fiskare. Herremän på bondlandet. Åländska utsikter. Karg Arkipelag. Det leende Åboland. Svenskösterbottniska städer och stadsbor. Pionjärer i finnbygden. Stadsbor i sörlandet. 110 s. Hfors 1949.
Chydenius Anders Den Nationale WINSTEN. Ett 200-årsminne med inledning av Karl Petander. Stockholm 1929, 16 s. 
Engman Max Dagligt liv i S:t Petersburg. Bland kejsarens finländska undersåtar.  376 s, ill. Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland. Ekenäs 2003.
Fellman Jacob Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. (ur Runar Franzéns bibliotek). Hangö 1977, 136 sidor illustrerad. 
Finland  Finland. Land - folk - rike.   Ill.  I. Företal. Finlands namn. Naturen. Hfors 1923.  462  s.    II. Staten.  Hfors 1924.   608   s.   III Den andliga odlingen. Hfors 1925  468  s.  Delarna sammanbundna.
Finlands adelsförbund Till Gustaf II Adolfs minne, på Lützen­dagen 1932. Ur Finlands adelsförbunds årsskrift VI. Hfors 1932, 97 s., ill. 
Finlands nyaste historia  Ur finlands nyaste historia.   163  s., portr. Sthlm 1900.
Finska Historiska Samfundet Handlingar till belysande af Finlands kamerala förhållanden 2 häftet. Finska rusttjänst- och förlängningsregister från åren 1537-1575.  Helsingfors 1899, 369 s.  
Finska Historiska Samfundet Handlingar till belysande af Finlands kamerala förhållanden på 1500- och 1600-talen. Helsingfors 1899, 138 s. 
Finska Historiska Samfundet Handlingar till belysande af Finlands kamerala förhållanden på 1500-talet. 1 häftet. Helsingfors 1892, 162 s. 
Holm Rolf Finlands järnbruk i ord och bild. Boken består av oljemålningar och akvareller från ett sextiotal av Finlands järnbruk, målade mellan åren 1997-2007. Boken handlar om brukens grundare och ägare, industrihistoria, beskrivning över vad som ännu finns bevarat. Gåva av Rolf Holm. 191 s.
Holmberg Håkon Triest-området och dess tilltänkta internationella ställning. Eripainos Valtiotieteellisen Yhdistyksen Vuosikirjasta N:o VIII-IX.
Härö Elias - Asko Salakorpi Bruksmiljöer-Ruukinmiljööt.  71 s., ill. Hfors 1980.
Jokipii Mauno Suomen hopeaveroluettelot 1571, Finlands silverskatteregister 1571.  Åbo 1953.
Juva Einar W. Suomen suuriruhtinaskunta, Ruotsin vallan aikana.  132 s., kuv. Hki 1951.
Klinge Matti Blick på Finlands historia. (ur Runar Franzéns bibliotek). Keuru 1979, 117 sidor rikt illustrerad. 
Klinge Matti Runebergs två fosterland. Borgå 1983, 270 s., ill. 
Kustbygd  Kustbygd. Folklivsstudier XIII.  Hfors 1980.  204  s.,  ill.  Inneh.: Dahl, Hjördis: Bruksryor längs Finlands kuster.  Toivanen, Pekka:   Sjömansmiljöer i Jakobstad före stadens brand. (1765-1835)  Lönnqvist ,Bo: Skärgårdsbebyggelse och skärgårdskultur i Nyland. Utg: SLS nr 489
Lagerborg Rolf "Dess trohet trotsar döden". Till Sveriges historia i Finland inför rikets sönderfall.   251  s. Hfors 1950.
Lagerborg Rolf Ord och inga visor  -Andras och egna-  från ett folkvälde på villovägar. Åbo 1945.
Lampén Ernst Härs och tvärs genom Finland.  307 s. Hfors 1919.
Lunelund Birgit Petter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Companiet 1766-84
Nordling Carl Olof Gåtorna kring Birger Jarl. Ösel och Borgå. Omvärdering av historiska teorier. (ur Runar Franzéns bibliotek) Borgå 1976, 96 sidor.
Pohjolan-Pirhonen Helge Suomen poliittinen asema pohjoismaisen unionin loppuvaiheissa 1512-1523. Forssa 1953, 416 s. 
Regionplaneförbundet för Vasa län Finlands 70-åriga självständighet i Vasa län 1917-1987. 55 sidor. Vasa 1987. Ur Th Aspholms bibliotek.
Roos Sigurd Nationalstrejken i Finland.  1:sta delen 351  s. Hfors 1906
Roos Sigurd Nationalstrejken i Finland.  2:dra delen 352-752 s. Hfors 1906.
Sandelin J.H. Bidrag till kännedom om häradsrättsnämnden. Vasa 1936, 302 s. CEV 
Schybergson M.G. Finlands historia I
Schybergson M.G. Finlands historia II. Hfors 1903.
Siltala Juha Lapuan liike ja kyyditykset 1930.  704 s., ill. Keuruu 2005.
Silverhuth Voitto Kirkon ja keisarin sensuuri. Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar 104. Loimaa 1977, 346 s. 
Sommerschield Finn E. Den Svenska folkstammen i Finland.  544 s., ill. Hfors 1940.
Sotasokeat Tien Varrelta rauhaan. Minnesmärken över våra krig. 154 sidor. 1968. Ur Th Aspholms bibliotek.
Studentföreningen Valan
Suvanto Seppo Suomen poliittinen asema Sten Sture vanhemman valtakautena 1483-1497. Forssa 1952, 331 s.
Tegengren Helmer En utdöd lappkultur i Kemi lappmar. Studier i nordfinlands kolonisationshistoria. Åbo 1952, 287 s., ill.  
Tegengren Helmer Planer på en kopparbergslag i Österbotten på 1670-talet. Särtryck ur Budkavlen nr 3 1946. Åbo 1947, 11 s., ill. 
Törne P.O. Von Finland under etthundratrettio år 1809-1939.  231 s. Stholm 1943.
Utrikesministeriet Finlands blå-vita bok II. Sovjetuniones inställning till Finland efter freden i Moskva. Helsingfors 1941.
Vaasan työväenopisto  Menneisyyden maanteillä.  Tiehistoria etelä- ja keskipohjanmaalta sekä karjalan kannakselta.  Kirjoittajat.  " Vanhat tiet"  opintoryhmä Vaasan Työväenopisto.  Julkaisia:  Vaasan Työväenopiston opeskelijat ry.   31  s. Vasa 1995.
Villstrand Nils Erik Flyttningsrörelser inom den svenska stormakten. (Migration som problem i hembygds- och släktforskningen. IV svenska släktforskarkonferensen i Åbo 26-28.8.1988).  22 s.
Wester Holger och Eric de Geer Utrikesresor, arbetsvandringar och flyttningar i Finland och Vasa län 1861 – 1890. Särtryck ur ÖSTERBOTTEN 1975. Skrifter utgivna av Svensk-Österbottninska Samfundet, Vasa. Vasa 1975, 111 sidor.
Westerlund Lars Provincialschäferna i Sverige åren 1739-66. Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi. Rättsvetenskapliga institutionen ser. A:257. Åbo 1988, 172 s. 
Ågren Gösta Vår historia. En krönika om det finlandssvenska folkets öden.  En analys av vårt lands historia.  245 s. Vasa 1977.