Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Cavonius Gösta Fostrare i fackligt sammarbete 1900-1975.   315  s., ill. Vasa 1975.
Faktorsförbundet Faktorsförbundet i Finland, 25-års festpublikation 1909-1934. Helsingfors 1934, 95+92 s., ill.
Finlands metallindustriförening r.f. Finlands metallindustriförening r.f. Förteckning över föreningens medlemmar. Personregister. Illustrerat register över tillverkningar vid medlemsföretag. Register över industriprodukter. 314 sidor. 1949. Gåva av John Holmström.
Finlands metallindustriförening r.f. Finlands metallindustriförening r.f. Medlemsföretagen. Illustrerat register över tillverkningar vid medlemsföretagen. 283 sidor. 1955. Gåva av John Holmström.
Fysikersamfundet Fysikersamfundet i Finland 1977
Johansson John Smedernas fackförening, Minnesskrift 1891-1941. Stockholm 1940, 287 s., ill. 
Kauppateknikot ry Kauppateknikot ry. 1946-1966. Medlemsförteckning. Helsingfors 1966, 136 s., ill.  
Lassila Väinö Konepajaryhmän kolme vuosikymmentä 1952-1982. Rauma-Repola Oy. 136 sidor. Porissa 1983. Gåva av John Holmström.
Nordström W.E. Skeppsbefälhavareföreningen i Åbo. En minnesskrift till sjuttiofemårsjubileet. 101 sidor. Åbo 1943. Gåva av John Holmström.
Nygren C. E. Karlstads fabriks- och hantverksförening 1847 - 1927. (N:r 179). Historik med en återblick på yrkesförhållandena i forna dagars Carlstad. Förteckning över hedersmedlemmar och styrelseledamöter samt biografiska uppgifter 1847-1927. Karlstad 1927, 194 sidor.
Pappersingeniörsföreningen Finska Pappersingenjörsföreningen 1934. Medlemsförteckning, stadgar, fonder. Helsingfors 1934, 45+45 s. 
Puukari Arvo Finska Metallindustrins Arbetsgivareförbund 1903-1953. 188 s. Hfors 1953.
Roschier - Holmberg & Waselius Roschier - Holmberg & Waselius. Members of the Finnich Bar. Description of thr firm and directory. London October 1994, 8 sidor + 8. 
Sariola V. Jyväskylän käsityöläiset 1837-1930. Jyväskylä 1930, 280 s., ill.
Sähköinsinööriliitto Sähköinsinööriliitto 1926-1976, festskrift. redaktionskommitté: Jaarli Jauhiainen, Sakari Maaniemi, Tauno Pyökäri och Nils-Holger Ståhle. Tammerfors 1976, 304 sidor, illustrerad.
TFiF och STS Tekniska föreningen i Finland, TFIF, 1973, medlemsförteckning. Lovisa 1973, 140 s.  
Tuuri Antti Voiman miehet av Antti Tuuri. Uleåborg 1986, 275 sidor.
Vasa byggmästarförening Vasa byggmästarförening rf. 50 år 1927-1978. Vasa 1978, 53 s., ill. 
Värmland Wermländska Bergsmannaföreningens annaler 1865. Första häftet. Carlstad 1866, 72 s.