Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Enckell Olof Jägarnas Historia. Hfors 1943.
Finlands frihetskrig Finlands frihetskrig skildrat av deltagare. Under red. Av Kai Donner, Th. Svedlin, Heikki Nurmio. III. Händelserna i södra Finland och på Åland.  268  s., ill.,kartb. Hfors 1921.
Finlands frihetskrig Finlands frihetskrig skildrat av deltagare. Under red. Av Kai Donner, Th. Svedlin, Heikki Nurmio. II. Krigsutbrottet och frontbildningen.  511 s., ill. kartbil. Hfors 1922.
Finlands frihetskrig Finlands frihetskrig skildrat av deltagare. Under red. Av Kai Donner, Th. Svedlin, Heikki Nurmio.    VI.  Tiden intill Viborgsoffensiven.  Västra Finlands rensning.  312  s., ill., kartbil. Hfors 1927.
Finlands frihetskrig Finlands frihetskrig skildrat av deltagare. Under red. Av Kai Donner, Th. Svedlin, Heikki Nurmio.   VII.   De tyska truppernas operationer i södra Finland.    288+XII  s.,  ill., kartbilagor. Hfors 1922.
Finlands frihetskrig Finlands frihetskrig skildrat av deltagare. Under red. Av Kai Donner, Th. Svedlin, Heikki Nurmio.   VIII.   Krigets slutoperationer i östra Finland.   426  s., ill.,  bilagor. Hfors 1928.
Finlands frihetskrig Finlands frihetskrig skildrat av deltagare. Under red. Av Kai Donner, Th. Svedlin, Heikki Nurmio.  I.Förberedelser och förhistoria. 431  s., ill. Hfors 1921.
Finlands frihetskrig Finlands frihetskrig skildrat av deltagare. Under red. Av Kai Donner, Th. Svedlin, Heikki Nurmio.  IV.  Tiden intill den vita offensiven.    460  s.,  ill., bilagor. Hfors 1924.
Finlands frihetskrig Finlands frihetskrig skildrat av deltagare. Under red. Av Kai Donner, Th. Svedlin, Heikki Nurmio. V.   Tammerforsoffensiven.   528  s., ill., kartbil. Hfors 1925.
Finlands Jägare Jägarens väg. Jägarrörelsens tillkomst, skeden, andliga arv. 20 sidor. 1975. Ur Th Aspholms bibliotek.
Gerich Paul v. Tre år i fält.  Återtåget.  Minnen och intryck från världskriget.   111  s. Hfors 1918.
Gummerus Herman Aktiva kampår 1899-1910.  231 s. Hfors 1925.
Heimbeck Johannes Med Finlands vita. Anteckningar från Finlands frihetsstrid.  Övers. fr. norskan.   284  s. Hfors 1919.
Hulphers Ë. Walter Med svenska brigaden.  Personliga upplevelser under Finlands frihets-strid 1918.  216 s., ill. Sthlm 1918.
Humble Verner Från rödt till hvitt.  Rundt finska viken februar-juli 1918.  Hfors 1918.  169  s.
Inbördeskriget  Inbördeskriget i Finland.  Göran Berglund. 1996.
Iversén Axel Vasa skyddskår i möda och kamp 1917-1918. En skildring byggd dels på skriftliga vittnesbörd, del på personliga minnen 2. Vasa 1923, 150 s.  
Jääkäriliitto Elämäkerrasto 1975
Korsnäs skyddskår Korsnäsbygdens insats i Finlands frihetskamp år 1918 samt tiderna före och skyddskårens uppkomst och verksamhet efter frihetskriget. Illustrerad. 181 sidor. Tryckt 1933. Gåva från Krigsveteranmuseet.
Kronoby  Kronoby och vårt lands frihetskamp.  Minnesskrift utgiven till tioårsminnet av kronobybornas deltagande i Finlands frihetskrig. Kronob skyddskårs stab. Wasa 1928
Kull Magnus Nykarleby Seminarium och Jägarrörelsen.  Särtryck ur Skolhistoriskt arkiv XV.  16 s., ill. Ekenäs 1979.
Kvevlax skyddskår Kvevlaxbygdens insats i Finlands frihetskamp. Vasa 2007, 121 sidor, ill. 
Lagus Olof Dagbok 1915-1916. Med en inledning av Gust. Fredr. Helsingius.   243  s. Hfors 1918
Linden Haakon "Tarmoaffären".  137  s.,  ill. Hfors 1919.
Lindström Ludvig Skärgårdens frikår.  Minnen. 199 s., ill. Åbo 1918.
Manns Herbert Flykten.  Några personliga upplevelser från jägarrörelsens första skede.     186  s. Hfors 1925.
Nordman Anna-Maria Vardagen i Vasa våren 1918.  Ur Vasa skyddskårs anteckningar och dokument i Österbottens Traditionsarkiv.  132 s., ill. Vasa 1998.
Olin K-G Grafton-affären.  296 s., ill. Vasa 2005.
Renvall Thorsten Skuggornas bok.  Sanninen om Nystadskårens expedition till Åland år 1918.  En led i ålandsseparatismens utveckling. Åbo 1922.
Räikkönen Erkki Pehr Evind Svinhufvuds upplevelser under Finlands självständighetskamp 357 s., port. Hfors 1935.
Sjöblom Arthur Det hvita Österbotten. Skildringar av befrielsestriderna i de Österbottniska städerna. 158 sidor. Helsingfors 1918. Gåva av John Holmström.
Sundqvist Edvin Vasabygdens Folkhjälte.  Jägarlöjtnant Oskar Peltokangas.  82 s., ill. Vasa 1918.
Suomalaiset heimosoturit Suomalaiset heimosoturit Viron vapaussodassa ja Itä-Karjalan heimosodassa Vuosina 1918-1922. Kirj:Olavi Hovi, Timo Joutsamo
Svenska insatsen i Finlands Frihetskrig Den Svenska insatsen i Finlands Frihetskrig år 1918.  76 s. Sthlm 1928.
Svenska Österbottens frihetskämpars förbund För frihet och fädernesland. Minnesskrift över svensösterbottningar som gåvo sina liv i kampen för Finlands självständighet under ofärdsåren eller i Frihetskriget 1918. Redaktionskommitté: kapten i a. G Skrivars, seminarieföreståndare Verner Laxström och ingenjör Uno V. Stén.
Tuompo V.E. De finländske jägarne. Öfvers.: Holger Nohrström. (I). Minnen från exercisfältet och fronten.  Hfors 1918,  303  s. , ill.                                                                                                     .
Tuompo V.E. De finländske jägarne. Öfvers.: Holger Nohrström. (II). Minnen från exercisfältet och fronten.  Hfors 1918, ill.                                                                                                               II. Hem.  Hfors 1919.  244 s., ill.
Wegelius K.A. För Finlands frihet. Jägarrörelsen i Södra och mellersta Österbotten. Vapenbåten Equitys hjältesaga. 427 sidor. Tammerfors 1937. Ur Th Aspholms bibliotek.
Westerlund Lars POLLE.  Den vinner som står ut två minuter längre på slagfältet.  Generallöjtnanten Paul von Gerich 1873-1951.  Del 2.  446 s. Hfors 1997.
Westerlund Lars Polle.  Ryssen som blev faktisk överbefälhavare.  Generallöjtnanten Paul von Gerich 1873-1951. Del I  245 s. Hfors 1997.
Westerlund Lars Toimistouutiset.  Suomen sotasaurmat 1914-22-projektin sisäinen tiedote 7.11.2002. Toimistouutiset.  Suomen sotasurmat 1914-22-projektin sisäinen tiedote 19.12.2002.
Westerlund Lars Uudenkaarlepyyn vankileirin satakunta venäläissurmaa. Statsrådets kansli 2002
Westerlund Lars Venäläissurmat Suomessa 1914-22. Osa 1.  Sotatapahtumat 1914-22.  283 s., ill. Valtioneuvoston kanslia. Julkaisusarja 1/2004
Westerlund Lars Venäläissurmat Suomessa 1914-22. Osa 2.1.  Sotatapahtumat 1918-22.  285 s., ill. Valtioneuvoston kanslia. Julkaisusarja 2/2004
Westerlund Lars Venäläissurmat Suomessa 1914-22. Osa 2.2.  Sotatapahtumat 1918-22.    303 s., ill. Valtioneuvoston kanslia. Julkaisusarja 3/2004
Westlin Konrad Melins kompani. Uppgifter om medlemmarna i 2:a jägarregementets VI:e bataljons I:a kompani, kallat Melins kompani, under frihetskriget. 200 sidor. Illustrerad. Tryckt 1938. Gåva från Krigsveteranmuseet. 
Wickström Nils Som officer med svenska brigaden i Finland.  237 s. Hfors 1919.
Zilliacus Konni Från Ofärdstid och oroliga år I. Politiska minnen af Konni Zilliacus. 149 sidor. Helsingfors 1919. Ur Th Aspholms bibliotek.
Zilliacus Konni Från ofärdstid och oroliga år II. Politiska minnen af Konni Zilliacus. 132 sidor. Helsingfors 1920. Ur Th Aspholms bibliotek.
Österbottens museum Blod på drivan. Händelserna 1917-1918 ur österbottniskt perspektiv. - Nils Erik Villstrand: Vägen från Tammerfors 1918-1998. Det andra Österbotten. Arbetarerfarenheter i Österbotten  åren 1917-18. - Sakari Heikkinen: Den ryska soldatesken och österbottningarna. - Erkki Salminen: Vasa under det vita väldet. Om senatens verksam­het i Vasa 30.1.-2.5.1918. - Tuula Airola: Två familjers levnadsöden i Vasa 1918. - Kaj Höglund: De svenska frivilliga i Finland 1918. A.R.Hedberg, självständighetsaktivist i Korsholm. - Marianne Koskimies-Envall: Liv och öden i Jurva 1917-18. Bypersonligheter-arbetsmarscher-skyddskårens hemliga aktiviteter. Energiströmmar inom konstlivet i Vasa ären 1917-18. - Minna Vihla: Tidningspress och telegram som förmedlare av nyheter och propaganda under kriget 1918, särskilt i Vasa. - Jaakko Linkamo: Sallinens samtida. Finländska folkgestalter i museets Sallinen-samling. - Dan Holm: Konst - frihet. Några bildidéer om kriget 1918. - Katarina Andersson: Kriget 1918 som minne och manifestation. Skrifter utgivna av Österbottens museum nr 20. Vasa 1999, 267 d., ill.
Övermark Skyddskår Övermarkbygdens insats i Finlands frihetskamp 1918. Minnesskrift utgiven till tioårsminnet. (ur Runar Franzéns bibliotek) Vasa 1928, 94 sidor illustrerad.