Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Alanen Aulis J. Etäläpohjalaisia taisteluissa 1. Nuijasodasta vapaussotiin. 421 s. Keuruu 1980. Gåva av John Holmström.
Aminoff C. G. Nyuppsatta truppförband i Finland 1770-1808. Administrativ historia och personal. Av C.G. Aminoff. Helsingfors 1971, 319 s.  
Andersson  Lennart Lövånger, Burträsk, Bygdeå Soldater 1695-1895.  402 s. Umeå 1996.
Arwidsson Adolf Ivar Trettiåriga krigets märvärdigaste personer. Historisk teckning. Med 40 porträtt. Första häftet. Stockholm 1861. Gåva av John Holmström.
Arwidsson Adolf Ivar Trettiåriga krigets märvärdigaste personer. Historisk teckning. Med 40 porträtt. Andra häftet. Stockholm 1861. Gåva av John Holmström.
Arwidsson Adolf Ivar Trettiåriga krigets märvärdigaste personer. Historisk teckning. Med 40 porträtt. Tredje häftet. Stockholm 1861. Gåva av John Holmström.
Arwidsson Adolf Ivar Trettiåriga krigets märvärdigaste personer. Historisk teckning. Med 40 porträtt. Fjärde häftet. Stockholm 1861. Gåva av John Holmström.
Bagge Nils-Gustav Soldater i Kimo och Oravais.
Berglund Göran Militära enheter och tjänstegrader (Titlar) och övrig militaria.  Sammanställd av Göran Berglund för släktforskarkursen i Vasa Arbis 
Bergström Otto Vadstena krigsmanshus. Personhistoriska anteckningar. Personregister. Stockholm 1901, 115 s
Börjeson Hjalmar Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700-1799. Matrikel. Stockholm 1942, 231 s., ill. Utgivna av Karl Wester. 
Collin Carl Gustav Knektar i Konga Kompani. . 552  s.,  ill. Växjö 1983.
Dunker Kaj Regementen-Befäl och År av Kaj Dunker.  7 s.
Ehrström Otto Fredrik Wilhelm Baeckman. En landsman och krigare från Napoleons tid jämte en framställning av historien om det "Engelska arvet". (ur Runar Franzéns bibliotek). Helsingfors 1938, 49+8 sidor. 
Ekman Arne Genealogiska strönotiser från karolinska tiden intill 1721.  Särtryck, Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift XXXIII, 1950.
Ekman Arne Åboländska kronobåtsmän.  Särtryck ur Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift XXVI. Hfors 1942.
Ericson Lars Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. Stockholm 1995, 276 s., rikt ill. 
Etelä-Pohjanm. Maakuntaliitto Karoliinien kuolonmarssi 1718-1719
Fagerlund Rainer Kriget i Östersjöprovinserna 1655-1661. Operationer och krigsansträngningar på en bikrigsskådeplats under Carl X Gustafs krig. (ur Runar Franzéns bibliotek) Vasa 1979, 271 sidor+ kartor.
General mönster rulla General mönster rulla på staten av Kongl: Österbåttens Regemente, hållen af högvälborne H:r Baron och General Lieutenanten Carl Armfelt uti Uhlånger sochn och Törna By d:n 20 oktober 1719. General munster rulla. På Lifcompagniet under Österbottns Regemente. Hållen av H:r General Lieutenanten Carl Armfelt i Uhlånger Sochn och Törna by d:n 21 october 1719. General Munster Rulla på Överstelieutnantens Compagnie under Österbottens regemente hållen 22 okt. General Munster Rulla. Uppå Majorens Compagnie under Österbottens Regemente, hållen av Högwählborne H:r General Lieutenanten Armfeldt uti Siäla Sochn och Hornäs d:n 15 oct:r 1719. General Munster Rulla  På Pyhäjoki Compagnie under Österbottens Regemente hållen av H:r General Leutnanten Carl Armfelt utij Uhlånger sochn och Törna by d. 20 ocktober 1719. Och General Munster Rulla uppå Siikajoki Compagnie under Österbottens Regemente hållen av Armfelt i Oktober 1719. ch General Munster Rulla på Ilmola (?) Comp. under Österbottens regemente hållen i Ångermanland och Själevad sochn. 13-14 ockt 1719. General Munster Rulla uppå Calajocki Compagnie af Österbottens Regemente hållen i Ångermanland Siählevad sochn 18-19 ock.1719. General Munster Rulla på Kemi Compagnie hållen i Ångermanland 15 ockt 1719. Gåva av Seppo Tuominen. 
Godenhielm Berndt Kapten Berndt Godenhielm oc hans barn. En officersfamiljs sociala nedgång efter freden i Nystad.
Grill C. Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket. Av C. Grill. Andra bandet. Faksimilutgåva med register 1988. Stockholm 1857, 268+99+56 s.
Grill C. Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket. Av C. Grill. Första bandet. Faksimilutgåva med register 1988. Stockholm 1856, 60+247+12 s.  
Grotenfelt N. Karl Anteckningar om Indelta dragoner i Östra Finland 1644-1721 av N. Karl Grotenfelt. Personregister. SLS CCLXXIX. Helsingfors 1940, 134 s.  
Grönblad Edward Urkunder upplysande Finlands öden och tillstån i slutet af 16:de och början af 17:de århundradet. Handlingar rörande Klubbekriget. Helsingfors 1843, 34+152+8+198+­8+168 s.
Gustavsson Matts & Viklund Nils Boerer och engelsmäm. Skildringar ur det sydafrikanska kriget 1899-1901 av österbottningarna Matts Gustavsson och Nils Viklund m.fl. medlemmar av den skandinaviska kåren. Helsingfors 1910, 101 s.  
Hausen Reinh. staatsarchivar  Die Wappen und Namenszeichnungen auf den Felsen bei Hangö Tulludde. Helsingfors 1902, 16 s. ill. 
Hedberg Jonas Kungliga Finska Artilleriregementet.  322 s., + bilagor. Utg: Svenska litteratursällskapet i Finland. Borgå 1964.
Hirn Hans Från Lantingshausen till Jägerhorn.  Ett värvat regemente inFinland 1751-1808.  285 s. Utg. Svenska Literatursällskapet i Finland. Hfors 1970.
Hirn Hans Willebrandska regementet 1739-1743.  135 s. Utg: Svenska Litteratursällskapet i Finland. Åbo 1962.
Horn L. L. von Kommendörkapten L.L. von Horns Biografiska anteckningar del. III,1. Officerare, som tjenat vid örlogsflottan åren 1825-1891. Åbo 1934, 451 s.  
Horn L. L. von Kommendörkapten L.L. von Horns Biografiska anteckningar del. III,2. Officerare, som tjenat vid örlogsflottan åren 1825-1891. Åbo 1934, 521 s., ill.  
Horn L. L. von Kommendörkapten L.L. von Horns Biografiska anteckningar del. III,3. Officerare, som tjenat vid örlogsflottan åren 1825-1891. Åbo 1934, 403 s., ill.  
Huhtamies Mikko Knektar och bönder. Knektersättare vid utskrivningarna i Nedre Satakunda under Trettioåriga kriget. Helsingfors 2004, 236 sidor, ill. 
Huhtamies Mikko Sijaissotilasjärjestelmä ja väenoot.
Hällström Sven & Selen, Kari red. Garnisonsstaden. Uppkomst och utveckling. (Ur Runar Franzéns bibliotek) Jyväskylä 1994, 134 sidor, ill.
Kiuasmaa Kyösti Suomen alempi sotilaspäälystö 1500-luvun loppupuolella (n.v.1570-1600). Hist. Tutkim. LXXIII. Forssa 1968.
Klockars Ralf-Erik 3:dje Wasa finska skarpskyttebataljon 1881-1902.  Traditions- och minnesskrift sammanställd av överstelöjtnanten i.a. Ralf-Erik Klockars. Särtryck ur Österbotten 1980.
Kreuger Sten Anteckningar om knekatrnas namn, ålder, anställningstid mm. Vid Lifkompaniet af Kronobergs Regemente.  Separattryck ur Hylten-Cavalliusföreningens årsbok 1948. Växjö 1949.
Lindh Erik Kongliga Björneborgs regemente. Anteckningar om Satakunda knektars de i Sverige-Finlands krigshistoria av Erik Lindh. SLS CCIV. Helsingfors 1928, 344 s. 
Lindholm Margaretha Indelta Soldater i Malax socken 1734-1810. Av Margaretha Lindholm. En soldatforskning just för oss släktforskare, ty den handlar om soldaterna, deras familjer och härkomst. Även personregister ingår. Malax 1997, 99 s., ill.  
Mårtenson Martin Biografiska uppgifter över Underofficerskåren vid Kungl. Svea livgarde 1785-1955. Samlade och sammanställda av Martin Mårtenson. Personregister. Stockholm 1956, 250 s.  
Nyländska Öden Nyländska öden I. - Doris Ingman: Ernst Odert Reuter. - Ole Gripenberg: Ingå-soldater i gångna tider. Ekenäs 1965, 100 s.  
Odelberg Wilhelm Sveaborgs gåta. En studie i defaitism av Wilhelm Odelberg. Malmö 1958, 149 s., ill. 
Petander C-B. J. Två bortglömda österbottniska bataljoner
Petander C-B.J Kungl.Österbottens reg. under Karl XII:s tid; 
Petander C-B.J Kungliga Österbottens regemente 1723-1771. Vasa 1973, 240 s. ill.
Petander C-B.J Kungliga Österbottens regemente under Gustaf III:s tid.
Petander C-B.J Kungliga Österbottens regemente under slutet av svenska tiden.
Pikoff E. Landsmän i Ryska Marinen 1808-1918. Hfors 1938.  
Roos Johan-E   Officersboställen i Finland under Svenska tiden, Hfors 1927.  
Roterings- och mantalsrulla Roterings- och Mantalls Rulla av Mussor Sochn anno 1637
Roteringslängd Roteringslängd för Naarasluoma (Kauhajoki) och Soklot, Nykarleby.
Rudelius Folke Kalmar regementes personhistoria 1623-1927. Biografiska anteckningar om officerare och likställda. Andra delen. Norrköping 1955, 619 s., ill.  
Rudelius Folke Kalmar regementes personhistoria 1623-1927. Biografiska anteckningar om officerare och likställda. Första delen. Norrköping 1952, 476 s., ill.  
Ruodutusluettelo Ruodutusluetteloita vanhasta Lapuan pitäjästä. Vuosi 1700. Vuosi 1684. Vuosi 1676.
Smedberg Ulf Krigsmans tid. Krigsmans tid är en sammanfattning av 26 års forskning kring det ständiga knekthållet i en fallstudie av förhållandena i Nykarleby socken 1734-1810. Framställningen behandler rotesoldatens värld, villkor och verklighet från antagning till avgång, hans härkomst och familjebild såväl som förhållande i krig och fred. Matrikeldelen innehåller personuppgifter för drygt 300 man. Boken skildrar också rotesoldatens anpassning till rollen som krigsmaktens synliga retresentant hos landsbygdsbefolkningen och hur detta möte på gräsrotsnivå kom att forma den påtvingade symbiosen mellan krigsmakten och bondesamhället. Gåva av Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare med anledning av 50/30 jubileet. 612 s. Vasa 2013.
Steckzén Bertil Västerbottens regementes officerare till år 1841. Biografiska uppgifter över officerare och likställd vid Västerbottenfänikan och Västerbottens regemente. Umeå 1955, 420 s.
Svedlund Max Manifestet. En berättelse om livet under Lilla ofreden, Husarvintern och Hattarnas krig, Medio 1700. – En historisk roman, som handlar om folket på Mickas i Kållby, Pedersöre under Lilla ofreden. Ylivieska 2003, 159 sidor.
Svedlund Max Wärväkull. En berättelse om Stora ofreden eller stora nordiska kriget anno 1700. – En historisk roman, som handlar om folket på Mickas i Kållby, Pedersöre under Stora ofreden. Ylivieska 2002, 135 sidor. 
Svenska armens-rulla Svenska armens rulla, infattande officerare, civilmilitär personal av officers rang och civilpersonal jämte uppdrag av svenska flottans rulla och Norges statskalender rörande armen. Stockholm 1905.
Tegengren Helmer Stora nordiska krigets sista sjöstrid. Åbo Akademi. Åbo 1942, 37 s., ill. 
Tigerstedt E. S. Biografiska anteckningar om Savolax brigadens män 1808-1809 samlade af E.S.Tigerstedt. Biografiska anteckningar. Helsingfors 1908, 230 s., ill. 
Wichmann V. K. E. Anteckningar ur Kongliga Vasa Regementets historia, tillägnade Gardesjägarbataljonen. Uå (1928) 50 s.  
Wirilander Kaarlo Suomen Armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871 (1880).  Viranhaltijain luettelot.  312 s. Hki 1985.
Wirilander Kaarlo Suomen upseeristo 1700-luvulla. Historiallisia tutkimuksia XXXIV. (ur Runar Franzéns bibliotek) Helsingfors 1950, 323 sidor.
Woodham-smith Cecil Lätta brigaden.  Orig.titel: The reason why. Övers. Maj Lorents.  342 s. Sthlm 1955.
Vårt Värn Kampens väg. Förteckning över strider mellan Ryssland och Finland under tiden 1032-1721. Kopia ur tidningen VÅRT VÄRN 1942 1 A3 sida. 
Ylikangas Heikki Klubbekriget. Det blodiga bondekriget i Finland 1596-07. 420 sidor. 1999. Ur Th Aspholms bibliotek.
Åberg Alf & Göransson Göte Karoliner.  193 s., ill. Höganäs 1984.
Åkerblom K.V. Soldattorpen i svenska Österbotten och deras invånare.