Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Yrkesutbildning, Handels Raahen porvair- ja kauppakoulu.  1908-1909. Brahestads borgare- och handelsskola.
Yrkesutbildning, Handels Raahen porvair- ja kauppakoulu. 1909-1910.
Yrkesutbildning, Handels Raahen porvair- ja kauppakoulu. 1910-1911
Yrkesutbildning, Handels Vasa Handelsläroverk 1961-1963, 1964-1966, 1966-1968, 1968-1970. Studiehandbok 1984-1985. Ur Th Aspholms bibliotek.
Yrkesutbildning, Handels Vasa Handelsläroverk 1966-1968. Gåva av Lisen Jåfs
Yrkesutbildning, Handels Vasa Handelsskola berättelse över dess sjätte verksamhetsår 1908-1909. Vasa 1909.
Yrkesutbildning, Handels Åbo Handelsinstitutet, berättelse för läsåret 1897-1898. Åbo 1898.
Yrkesutbildning, Lantbruk Alnarps matrikel. Matrikel över lärare och elever i agronom och konsulentkurserna vid Alnarp 1862-1933. På uppdrag av Alnarps elevkår utarbetad av Sigfrid Andersson. Personregister. Malmö 1935, 446+23 s.  
Yrkesutbildning, Lantbruk Högre Svenska Lantbruksläroverket i Åbo. Dess tillkomst och första 10 år. Åbo 1927, 134 s. ill. Elevmatrikel. 
Yrkesutbildning, Lantbruk Högre Svenska Lantbruksläroverket. Elevmatrikel 1916 - 1957.  131 s., ill. Åbo 1960.
Yrkesutbildning, Lantbruk Högre Svenska Lantbruksläroverket. Elevmatrikel 1981-84
Yrkesutbildning, Lantbruk Korsholms skolor 1859-1934. Minnesskrift utarbetad av Helmer Tegengren. 1934. 138 s
Yrkesutbildning, Lantbruk Korsholms skolor 1859-1958. Minnesskrift. Lärar- och elev matrikel. Gamlakarleby 1959, 387 s., ill. 
Yrkesutbildning, Lantbruk Lannäslunds lantbruksskolor, Jakobstad.  Årsberättelse för läsåret 1981-1982.  19 s., ill.
Yrkesutbildning, Lantbruk Lantbruksundervisningen på Åland 100 år.  Ålands Lantmannaskola 75 år.  Historik 1888-1913-1988.  122 s., ill. Mariehamn 1988.
Yrkesutbildning, Lantbruk Mejeriutbildning i 100 år. Boken innehåller två avsnitt. Det ena behandlar den tekniska och organisatoriska utvecklingen i mejeribranschen under 100 år. Huvudavsnittet behandlar mejeriutvecklingen och mejeriskolans utveckling från en anspråkslös läroanstalt på ett hemman i Övermark till en modern mejerilinje vid Korsholms Lantbruksskolor.
Yrkesutbildning, Lantbruk Tre skolor, två stadier, ett mål. En bok om yrkesutbildning för landsbygdens ungdom under ett dygt sekel. Garantiföreningen för Högre Svenska Lantbrukslärovektet och Brusaby lantbruksskola r.f. Martin Ginström/Torolf Grunn
Yrkesutbildning, Tekniska, Hfors Tekniska läroverket i Helsingfors 25 år. Bidrag till den tekniska undervisningens historia i Finland. Jubileumsskrift 1916-1941. Historik, biografier, personregister. Helsingfors 1942, 434 s., ill.  
Yrkesutbildning, Tekniska, Hfors Tekniska realskolan och Polytekniska skolan i Helsingfors. Matrikel öfver Tekniska realskolans och Polytekniska skolans i Helsingfors samt Polytekniska institutets i Finland lärare och elever 1849-1897 jämte Historiker öfver läroanstalten, Teknologföreningen och polyteknikernas förening. Biografier. Kotka 1899, 363 s. 
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Tekniska läroanstalten i Vasa 1967. Årspublikation. 160 s., ill.  
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Vasa tekniska yrkeshögskola/Vasa yrkesinstitut
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Tekniska läroanstalten i Vasa. Årsberättelse avgiven av rektor Carl-Erik Wingren och överlärare Ole Eriksson.  1986-1987.    62  s. Vasa 1988.
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Tekniska läroanstalten i Vasa. Årsberättelse avgiven av rektor Carl-Erik Wingren och överlärare Ole Eriksson. 1987-1988.   62  s. Vasa 1989.
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Tekniska läroanstalten i Vasa. Årsberättelse avgiven av rektor Carl-Erik Wingren och överlärare Ole Eriksson  1988-1989.   63  s. Vasa 1990.
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Tekniska läroanstalten i Vasa. Årsberättelse avgiven av rektor Carl-Erik Wingren och överlärare Ole Eriksson. 1989-1990.      78  s. Vasa 1990.
Yrkesutbildning, Tekniska, Filipstad Bergsskolans i Filipstad elever 1830-1930. Biografisk matrikel utgiven på uppdrag av Bergsskolans direktion. Har personregister. Stockholm 1931, 307 sidor.
Yrkesutbildning, Övrig, Hfors Ebeneserhemmet 1890-1922. Återblick på Hanna Rothmans och Elisabeth Alanders anstalters 32-åriga verksamhet, barnträdgårdsidéns genombrott i Finland. Historik, lärar- och elevmatrikel. Hfors 1923, 223+79 s., ill. 
Yrkesutbildning, Medborg.h.skolan Svenska Medborgarhögskolan, årsberättelse 1962-1963. Ur Th Aspholms bibliotek.
Yrkesutbildning, Övrig, Jyväskylä Suomen sahateollisuuskoulun oppilaskunta 1921-1946. Matrikel. Red. V.E. Noronen. Jyväskylä 1947, 406 s., ill. 
Yrkesutbildning, Övrig, Åbo Åbo Navigationsskola och navigationsinstitut 1813-1836. Åbo 1942, 72 s., ill.  
Yrkesutbildning, Övrig, Hamina RUK 123, 081266-170367. Bilder på både personal och elever. Tryckt 1967. Gåva av Gunilla Waselius.