Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Björklund Berit Fogderäkenskaper från Mustasaari 1546 och 1548 (delvis) tolkade av Berit Björklund.
Finlands medeltidsurkunder Finlands medeltidsurkunder III.   1431-1450.  Samlade och i tryck utgifna af Finlands statsarkiv genom Reinh. Hausen.  630  s. Hfors 1921.
Kihlakunnanoikeuden  Kihlakunnanoikeuden pöitäkirjaotteita,  Korsholma : 7.3.1914   § 68.    20.7.1914   § 2        5.9.1914   § 32      17.2.1915   § 23.
Medeltida urkunder  Medeltida urkunder (Ett urval för Österbotten).  114 s. 
Närpes släktforskare  Österbottens Södra Domsaga. En förteckning över Närpes Häradsrätts, protokollutskrifter, 1613-1773. Tolkade av Valter Franzén och Rafael Nissfolk. Originalavskrifterna finns i släktforskarrummet på Närpes huvudbibliotek. Utg. Av Närpes Släktforskare, 2005. 85 sidor. 
Tulluppbörd år 1556 i Stockholm Tulluppbörd år 1556 i Stockholm. Bönder från socknar och byar i Österbotten. Tolkat av Inger Seittu.
Pirinen Kauko Savon tuomiokirjat 1559 ja 1561-1565-Domböcker från Savolax
Brenner Alf Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1653-1750, Tammerfors 1963  
Brenner Alf Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1750-1779, Tammerfors 1964 
Brenner Alf Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1779-1800, Tammerfors 1966 
Kronoby handlingar Bouppteckningar i Kronoby. 1738-1809. 45 s. 
Norrback Helge Bouppteckningar från Pörtom från slutet av 1700-talet  kopierade av Helge Norrback. Gåva av Daniel Prost.
Åkerman Birger   Bouppteckningar i Borgå Stad 1740-1800, Hfors 1934. 
Åkerman Birger Bouppteckningar i Gamlakarleby stad 1697-1800. Efter författarens död utg. Av Birger Åkerman.   (Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja XI/Genealogiska Samfundets i Finland skrifter XI).  262 s. Hfors 1935.
Åkerman Birger   Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679-1808, Hfors 1937, 410 sidor.
Ahlbäck Ragna Soklots byrätts protokoll 1751-1761. SLS´folklivsstudier VIII. Helsingfors 1971, 100 s. Ill
Aspholm Thorolf Petalax rekonstruerade byarkiv. Särtryck ur Petalax historia II. Vasa 1983, s.7-187, 613-624. 
Huldén Alfred Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala.  63 s., ill. Jstad 1932.
Vasa släkt- och bygdeforskare  VSBF:s avskriftsserie 2, Molpe Byarkiv I, 1700-talshandlingarna, 1988, 56 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare  VSBF:s avskriftsserie 3, Molpe Byarkiv II, 1800-talshandlingarna, 1990, 105 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare  VSBF:s avskriftsserie 4, Bergö Byarkiv, 1992, 52 s.  
With Anders Åldermanshandlingar i Över-Purmo 1863-1926
Vaasan kaupunki Kertomus Vaasan kaupungin kunnalishallinnosta v.  1924. Osaksi laatinut ja yhdistänyt O.A. Blomqvist. Vasa 195.
Vasa stad  Stadsfulmäktiges protokoll.  1976.
Vörå och Korsholms tingsprotokoll Vörå och Korsholms tingsprotokoll
Sundwall Johannes Ålands medeltidsurkunder. Redigerade av Johannes Sundwall. Häft II 1400-1450. (ur Runar Franzéns bibliotek)  Helsingfors 1958, 90 sidor 
Sundwall Johannes Ålands medeltidsurkunder. Redigerade av Johannes Sundwall. Häft 1-1400. (ur Runar Franzéns bibliotek)  Helsingfors 1954, 83 sidor 
Ålands kulturstiftelse Åländska Handlingar 1530-1634.  II:1  Jordeböcker 1557-1605. 2:dra delen.  522 s. Utg: Ålnds kulturstiftelse. Red. Kaj Mikander. Hfors 1959.
Edling Nils Vendels sockens dombok 1615-1645. Uppsala 1925. 
Friberg Nils Tabellverket och fullständiga mantalslängderna från 1700-talet. Medd.6. Stockholm 1974. 
Friberg Nils  Sveriges äldsta fullständiga husförhörslängd. Medd.1. Stockholm 1976, 87 s. Friberg Nils och Inga 
Hellbom Algot Medelpads äldre urkunder. Utgivna av Medelpads Fornminnesförening. Något om innehållet: Medelpads 18 socknar och skeppslag för 1540. Vem bodde var? En förteckning över husbönder i var socken. Genomgående alfabetiskt ort- och personregister. Östersund 1972, 396 sidor.
Lantmäterverket Ilmola härads jordebok. I boken finns alla hemman i byarna uppräknade som skatte- och kronohemman eller klerecieboställen (prästboställen). Hur stora hemmanen är, när de är skattlagda och vad som tillkommit fram till 1900-talet framkommer. Inga personnamn förekommer endast hemmanets namn och nummer. Kommuner som finns i boken är: Närpes, Öfvermark, Korsnäs, Lappfjärd, Bötom (Karijoki), Sideby, Storå (Isojoki), Kristinesstads landskommun och Östermark (Teuva).
Lantmäteriverket Cirkulär till samtlige Landtmätare i Finland, Innehållande föreskrifter, angående sättet för ägors undersökande och beskrifning, äfensom formulär för Ladmäteri-förrättningshandlingar, års-redogörelser, diarier m. m. utfärdat af Landsmäteri-Öfverstyrelsen den 15 Maji 1849.
Lantmäteriverket Nyström Barthold. Beskrifning om Svenska hemman. Andra upplagan. Tryckt 1806.
Lantmäteriverket Wasa läns Landtmäteri-Kontor. Special-Förteckning på Koncept-Kartor och handlingar för Malax, Solf, Pörtom, Wasa-Mustasaari, Kvevlax, Laihela, Jurva, Lillkyro, Storkyro och Ylistaro soknar förvarade i Wasa Läns Landtmäteri-Kontor. Detta är en inventering av vilka handlingar som förvaras i Landmäterikontoret. Årtalen är från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Förteckningen är per by och hemman eller lägenhet, vilken typ av handling det är fråga om ( klyvnings- jemknings- och rågångsprotokoll och syneinstrument rörande vägar samt planer över tänkta vägar). Kartorna är mycket noggrannt beskrivna (mycket lappad och illa mefaren, kluddad med ändringar, utfallna stycken). I nästan samtliga fall finns vem som författat handingen eller gjort kartan. OBS! Detta är endast en förteckning!
Lantmäterverket Sarvi Otto. Isojaonjärjestely Laihialla ja Jurvassa vuosina 1890-1909. Tryckt 1915. 
Lantmäteriverket S-Hallakorpi I.A. Maan kuivatus. Kuivatus, avo-ojitus, salaojitus, yhteiset kuivatustyöt. Tryckt 1917.