Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Suomen liikemiehiä-Affärsmän i Finland  Suomen liikemiehiä-Affärsmän i Finland 1930, I A-L. Matrikel. (från Runar Franzéns sterbhus). Tavastehus 1930, 513 sidor, illustrerad. 
Suomen liikemiehiä-Affärsmän i Finland  Suomen liikemiehiä-Affärsmän i Finland 1930, del 2. M-Ö. sid. 528-1158
Suomen liikemiehiä-Affärsmän i Finland  Suomen Liikemiehiä-Affärsmän i Finland III. Sid 1165-1775.Täydennysosa-Supplementband. Porvoo 1936.
Suomen liikemiehiä  Suomen liikemiehiä, kronologinen syntymäaikojen mukainen luettelo eripainos Suomen liikemiehiä teoksesta, s.769-802. 
Kooperativa affärsledare rf Kooperativa affärsledare r.f. och dess verksamhetsfält. Biografier. Ekenäs 1966, 120 s., ill. 
Rostén Eino Handelsmän i Gamla Vasa. Vasa Handelskammares publikation LVII. (ur Runar Franzéns bibliotek) Till publikationen hör ett 12-sidigt personregister, skrivet år 2008 av Hans Söderlund. Vasa 1974, 36 sidor. 
Suomen liikemiehiä Suomen liikemiehiä. Talouselämämme miesten elämäkertoja 1948. Borgå 1948, 802 s., ill. 
Suomen liikemiehiä Suomen myyntimiehet. I osa. Elämäkerrallinen hakuteos. Biografier. Red: J. leiwo, P. Penttinen och U. Urho. Åbo 1951, 248 s., ill. 
Vem är vem i Finlands ekonomiska liv Vem är vem i Finlands ekonomiska liv. Biografiskt uppslagsverk. Redaktion: Lasse Leander, Hillevi Stelander och Erkki Merinen. Pieksämäki 1965, 403 s. 
Agronomernas Förening Agronomerna 1853-1954. Agronomernas Förenings publikation N:o 54. Helsingfors 1955, 792 a. ill. 
Agronomernas Förening Agronomerna 1965. Agronomernas Förenings publikationer Nr 68. Biografier och förteckning över namnförändringar. Forssa 1965, 486, ill.  
Finlands forstmästarförbund Finlands forstmästare 1851-1931. Illustrerad biografisk matrikel. Mänttä 1931, 590 sidor.
Nummelin Carl Finska forststaten. Biografiska anteckningar. 153 s. Hfors 1906.
Yhteistoiminnan väkeä  Pellervolaisen Osuustoimintatyön Tekijöitä.  152 s., ill. Hki 1950.
Eklund Ragnar Suomen apteekkarit/Finlands apotekare, 1964. 290 sidor, fotografier.
Bankinrättningarna i Finland Bankmatrikel för Finland. Biologiska uppgifter angående tjänstepersonalen vid bankinrättningarna i Finland. Helsingfors 1909, 261 sidor. 
Suomen rakennusmestariliitto Suomen rakennusmestariliiton matrikkeli III. 759 s. Bilder. Vammala 1954. Gåva av Pirkko Vahtera
Ekonomiyhdistys Ekonomimatrikkeli 1970. Biografier och personregister. 775 s., ill.  
Ekonomiyhdistys Ekonomimatrikkeli. Henkilötietoja Ekonomiyhdistys r.y:n jäsenistä. Biografier. Helsingfors 1947, 303 s., ill. 
Ekonommatrikel  Ekonommatrikel. Svenska Handelshögskolan, Handelshög-skolan vid Åbo Akademi.  Red. Kjerstin Ohls.  541 s. Utg. Ekonomföreningen Niord rf. Hfors 1974.
Ekonommatrikkeli  Ekonomimatrikkeli 1960. Matrikkelitoimikunta: Valter Hämeenaalto, Jaakko Holma, Jussi Tiiainen, Onni A Toropainen. 863 s., ill.
Finlands Ekonomförbund Ekonommatrikel 1985. 822 sidor. Register också enl. tidigare släktnamn
Ohls Kjerstin, red. Ekonommatrikel. Svenska Handelshögskolan 60 år. Ekonomföreningen Niord. Red: Kjerstin Ohls. Borgå 1969, 453 s., ill. 
Elfström Taimi Kellosepät Suomessa vuosina 1600-1875. Suomen Kelloseppäliiton matrikkelisarja osa I. 77 sidor. Helsingfors 1976. Ur Th Aspholms bibliotek.
Hedman Karl Hantverkare i Vasa från stadens grundläggning år 1611 till näringsfrihetens införande år 1869. Särtryck ur GSÅ XI 1927. Hfors 1928.  
Löfberg Aimo Suomen lasinpuhaltajat 1748-1860. Lasitutkimuksia I. En förteckning över glasblåsare och deras familjer i Finland. Även en förteckning över glasbruk i Finland. Tavastehus 1981, 88 sidor, illustrerad.
Papinsaari Raimo Turun räätälien ammattikunta ja sen jäsenet 1721-1809.  (Turun Yliopiston Suomen hist. Laitos.  Eripainossarja II:) Turku 1968.
Diplomingenjörer  Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit- Diplomingenjörer och arkitekter 1973. Tapiola 1973.
Diplomingenjörer  Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit-Diplomingenjörer arkitekter 1991. Jyväskylä 1991.
Diplomingenjörer  Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit-Diplomingenjörer och arkitekter 1982. Jyväskylä 1982.
Diplomingenjörer  Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit-Diplomingenjörer och arkitekter 2000, 1, A-L. 900 sid.
Diplomingenjörer  Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit-Diplomingenjörer och arkitekter 2000, 2, M-Ö. 957 sid.
Driftingenjörsförbundet i Finland Ingenjörsmatrikel 1969. Matrikel utgiven av Driftingenjörsförbundet i Finland. Biografier och personregister. Tammerfors 1969, 703 s., ill.
Finlandssvenska tekniker Framtidsbyggare. Finlandssvenska Tekniker, det sjette bandet. 197 s, ill. Vasa 2007.
Finlandssvenska tekniker Män med visioner. Finlandssvenska tekniker. Det femte bandet
Finlandssvenska tekniker Teknologi och konst. Finlandssvenska Tekniker, det sjunde bandet. 231 s. Vasa 2010
Ollikainen Martti, red. Finlands elektroingenjörer 1962. Matrikel, biografier. Redigerad av Martti Ollikainen. St Mickel 1962, 389 s., ill.  
Svenska Tekniker Svenska Tekniker- och arbetsledareförbundet i Finland 60 år. 133 s. Hfors 1983.
Sähköin.liitto/El.ingeniörsförb. Sähkömatrikkeli/Elmatrikel, 1980.
TFiF och STS Finlands högskoleingenjörer och arkitekter 1956. Matrikel utgiven av TFiF och STS. Biografier och register över avlidna medlemmar. Helsingfors 1956, 1027 s., ill.  
Boström H.J. Wasa Hofrätts Presidenter, Ledamöter och Tjänstemän samt Hofrätten underlydande Lagmän och Häradshöfdingar 1776-1914. Biografiska anteckningar samlade af H.J.Boström. har personregister. Helsingfors 1915, 354 s., ill. 
Finlands Jurister Finlands Jurister 1949
Finlands Jurister  Finlands Jurister 1958  
Finlands Jurister  Finlands Jurister 1965. Matrikel. Vammala 1965, 944 s., ill. 
Finlands Jurister  Finlands Jurister 1970. Matrikel. Vammala 1970, 1130 s., ill.  
Finlands Jurister  Finlands Jurister 1975. Redigerad av Seija Posti och Mikael Tiderman. (från Runar Framzéns sterbhus). Tavastehus 1975, 1156 sidor, rikt illustrerad 
Finlands Jurister  Finlands Jurister, Biografiska anteckningar. Personregister. Åbo 1909, 349 s. 
Finlands Jurister  Finlands jurister, biografiska uppgifter sammanställda av K. G. Holmberg, fältkamrerare. Har personregister. Helsingfors 1926, 526 s. 
Holmberg Håkon Suomen Laamannikunnat ja Laamannit. Eripainos Turun Historiallinen Arkisto XVI, har persinnamnsregister, 61 s.  
Westerlund Adolf Wilhelm Åbo Hovrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän 1623-1923. Band I. Biografiska och genealogiska anteckningar samlade av A.W.Westerlund. Åbo 1923, 14+374 s., ill.
Westerlund Adolf Wilhelm Åbo Hovrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän 1623-1923. Band II. Biografiska och genealogiska anteckningar samlade av A.W.Westerlund. Har personregister för band I och II. Åbo 1923, s.375-812+48 s., ill. 
Wilskman J.E. Lakimiesmatrikkeli, elämänkerrallisia tietoja Suomen lakimiehistä.- Jurist matrikel. Borgå 1939, 645 s., ill.
Johansson Gunnar Suomen Piirilääkärit 1749-1927. Matrikel, GSF VI. Hfors 1928.
Jokilaakson kustannus Sairaanhoitajista ja kätilöistä matrikkeli
Kirpilä Juhani Finlands läkare 1962. Redigerad av Juhani Kirpilä, redaktionssekreterare Sisko Motti och Anna-Marja Oksa. Biografier och personregister. Helsingfors 1963, 818 s., ill. 
Koistinen-Vires Raija, red Finlands läkare 1977. Redigerad av Raija Koistinen-Vires, redaktionssek­reterare Kaisa Ahomaa. Biografier och personregister. Helsingfors 1978, 929 s., ill.
Schultén af Hugo Finlands Läkare och Apotekare. Biografiska uppgifter om Finlands nu lefvande läkare och apotekare, samlade och utgifna af Hugo af Schultén. Borgå 1889, 215 sidor. 
Soininen Gunnar, red. Finlands läkare 1935. Redigerad av Gunnar Soininen. Biografier och personregister. Helsingfors 1935, 638 s.  
Suomen Lääkärit Suomen Lääkärit 1967-Finlands läkare.  813 s. Publ. av Suomen Lääkäriliitto- Finlands Läkarförbund. Hki 1968.
Tandläkarsällkapet (Finska-) Finlands Läkarkår jämte Finlands Tandläkare. Biografiska anteckningar sammanställda af Louis Gratschoff. Mariehamn 1900, 236 s. 
Lundström Alex Elementarläroverkens i Finland, Läraekår I. Statsskolorna och II. De privata skolorn. Biografiska notiser samlade af Alex. Lundström. Åbo 1902, 352+456 s.
Renvall Robert A. Finlands Universitet 1828-1890. Biografiska uppgifter öfver dess lärare, embets- och tjenstemän. Hfors 1891, 434 s.
Sandelin Armas Finlands lärarekår. Biografiska notiser utgivna av Toivo Heikari och Armas Sandelin. Skolstyrelsen, lärdomsskolorna och seminariern, 2105 personalier och 104 bilder. Åbo 1933, 722 s., ill.  
Sandelin Armas Läroverkslärarena 1955. Biografier. Red. Armas Sandelin. – Förkortningar. – Skolor och rektorer. – Skolstyrelsen. – Läroverkslärarna. – Tillägg. Åbo 1955, 852 s., ill. 
Keto Aimo Politices kandidaterna 1966. Matrikel, personregister. Matrikelkommitténs ordf. Aimo Keto. Pieksämäki 1966, 311 s., ill. 
Finlands skeppsbefälsförbund Finlands sjökaptener. Biografiska uppgifter. 400 sidor. Helsingfors 1960. Ur Th Aspholms bibliotek.
Riksdagens matrikelkommission Finlands riksdagsledamöter 1907-1982. Biografisk matrikel med fotografi av de flesta riksdagsmän och -kvinnor. Detta arbete har utförts av forskaren Susanne Lindgrén. Helsingfors 1982, 759 sidor.
Spåre G. A. Biografiska anteckningar om Kejserliga regeringskonseljens eller Senatens för Finland, ordförande och ledamöter samt ämbets- och tjänstemän under Åren 1809-1877. Samlade av G. A. Spåre. Har personregister. Helsingfors 1878, 629 s. 
Tandläkarsällkapet (Finska-) Finlands Tandläkare 1948, av Veikko Valtonen. Matrikel. Helsingfors 1949, 532 s., ill. 
Tandläkarsällkapet (Finska-) Finlands Tandläkare 1960. matrikelkommittén: Aili Ingraeus, Helvi Mustajoki och Nils W. Salmelin. Biografisk matrikel. Helsingfors 1960, 322 s., ill. 
Tandläkarsällkapet (Finska-) Finlands Tandläkare 1977. Forssa 1977, 574 s, ill.  
Tandläkarsällkapet (Finska-) Finlands Tandläkare 1984. Chefredakrör Kaisa Ahomaa-Krogell, redakrörsassistent Merja Kammonen. Biografisk matrikel. Helsingfors 1984, 423 s., ill.
Tandläkarsällkapet (Finska-) Finlands Tandläkare, av Stig Lund. Matrikel. Jyväskylä 1928, 216 s., ill. 
Boström H.J. Suomen Kaupunkien Pormestarit 1800 luvulla. Hfors 1924.
Rantanen Arja Pennförare i periferrin. Österbottniska sockenskrivare 1721-1868. Rubriker: Rekryteringen av sockenskrivare. Sockenskrivarna som yrkes- och socialgrupp. Sockenskrivarnas arbetsuppgifter. Sockenskrivarna som boupptecknare. Sockenskrivarna och skriftberoendet - fem fallstudier. 342 s. Arkmedia Ab Vasa 2014.
Saario Eero Suomen Henkikirjoittaja yhdistys 1917-1967. (ur Runar Franzéns bibliotek) Helsingfors 1967, 69 sidor.
Walta Matti Virkamiehiä. Lääninhallinnon virkamiehet 1721-1808
Åkerblom K.V. Stadsskrivare i Vasa på 1600-talet.  Övertryck ur Genealogiska samfundets i Finland årsskrift X. 11 s.
Liukkonen Voitto, red. Suuri kansalaishakemisto I. Toimitus­sihteri Voitto Liukkonen. Heinola 1966, 941 s., ill.
Liukkonen Voitto, red. Suuri kansalaishakemisto II. Toimitus­sihteri Voitto Liukkonen. Heinola 1967, 893 s., ill. 
Liukkonen Voitto, red. Suuri kansalaishakemisto III. Toimitus­sihteri Voitto Liukkonen. Heinola 1968, 851 s., ill. 
Suomen Historiallinen seura Kansallinen elämäkerrasto. Suomen Historiallisen seuran valitsema toimitus: Kaarlo Blomstedt, Gabriel Rein, Martti Ruuth, Gunnar Suolahti, Väinö Voionmaa, Yrjö Karilas och Ragnar Rosén. II osa F-I. Borgå 1929, 563 s., ill.
Suomen Historiallinen seura Kansallinen elämäkerrasto. Suomen Historiallisen seuran valitsema toimitus: Kaarlo Blomstedt, Gabriel Rein, Martti Ruuth, Gunnar Suolahti, Väinö Voionmaa, Yrjö Karilas och Ragnar Rosén. III osa J-Malmivaara, W. Borgå 1930, 544 s., ill. 
Suomen Historiallinen seura Kansallinen elämäkerrasto. Suomen Historiallisen seuran valitsema toimitus: Kaarlo Blomstedt, Gabriel Rein, Martti Ruuth, Gunnar Suolahti, Väinö Voionmaa, Yrjö Karilas och Ragnar Rosén. IV osa Malmström,K.R.-R. Borgå 1932, 580 s., ill. 
Suomen Historiallinen seura Kansallinen elämäkerrasto. Suomen Historiallisen seuran valitsema toimitus: Kaarlo Blomstedt, Gabriel Rein, Martti Ruuth, Gunnar Suolahti, Väinö Voionmaa, Yrjö Karilas och Ragnar Rosén. V osa S-Ö. Borgå 1934, 731 s., ill. 
Suomen Historiallinen seura Kansallinen elämäkerrasto. Suomen Historiallisen seuran valitsema toimitus: Kaarlo Blomstedt, Kustavi Grotenfelt, J.W.Ruuth, Martti Ruuth, Gunnar Suolahti, Väinö Voionmaa, Yrjö Karilas och Ragnar Rosén. I osa A-E. Borgå 1927, 607 s., ill. 
Nyblom Gösta Sveriges privata företagare. Stockholm 1939, 225+342+205+3 s., ill. 
Hedberg Arvid Stockholms bokbindare 1460-1880. Band I tiden från 1460 till omkring 1700. 420 sidor. Stockholm 1949. Ur Th Aspholms bibliotek.
Indebetou Govert och Hylander Erik  Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier. Del I, födelseåren 1811-1884. Biografisk matrikel. Stockholm 1937. 762 s., ill. 
Indebetou Govert och Hylander Erik  Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier. Del II, födelseåren 1885-1914, jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och teknologiska högskolan 1827-1935. Biografisk matrikel. Stockholm 1937. Register över samtliga biograferade personer samt studerand vid teknologiska institutet, resp. tekniska högskolan. 1579 s., ill. 
Berg John Statens Jernvägars matrikel för år 1869. Stockholm 1869, 112 s.
Welin Gustaf Sveriges jernvägar 1902, matrikel över personalen. Stockholm 1902, 500 s. 
Boethius Bertil Svensk biografiskt lexikon andra bandet. Ankarkrona-Becker. Stockholm 1918. 
Boethius Bertil Svensk biografiskt lexikon första bandet. Abelin-Anjou. Stockholm 1918. 
Hofberg Herman Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ordnade lefnadsbeskrivningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid. - Ny upplaga grundligt genomsedd, omarbetad och till våra dagar framförd af Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist och Olof Rubenson, med öfver 3000 porträtt. Förra delen A-K. Stockholm 1906, 630 s., ill. 
Hofberg Herman Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ordnade lefnadsbeskrivningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid. - Ny upplaga grundligt genomsedd, omarbetad och till våra dagar framförd af Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist och Olof Rubenson, med öfver 3000 porträtt. Senare delen L-Ö. Samt supplement Stockholm 1906, 815 s., ill. 
Hulthander Carl Biografiska anteckningar från Carlberg. Kanslerer, guvernörer och chefer, tjenstgörande majorer, adjutanter, kompanichefer och kompaniofficerare 1792-1892. Samlade och utgifna af Carl Hulthander. Norrköping 1892, 345 s. 
Kamphövener Morten Borgerskaber i Åbenrå 1686 – 1867, I. En stor bok med kortfattade biografiska uppgifter. Åbenrå 1974, 235 sidor. 
Kamphövener Morten Borgerskaber i Åbenrå 1686 – 1867, II. Register till föregående bok. Åbenrå 1974, 92 sidor. 
Kay Ernest Dictonary of Scandinavian Biography. Detailed biographies of men and women of contemperary achievement in the five Nordic nations Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden. London 1972, 467 sidor.
Landstatsmatrikel Landsstatsmatrikel I och II. Utgifven af Hjalmar Gullberg och Torsten Uggla. Stockholm 1904, 197+164 s. 
Landstatsmatrikel Landstatsmatrikel 1933. Trollhättan 1933, 514+14 s. 
Långström Erland Göteborgs stads borgarelängd, 1621-1864, utgifven af Erland Långström. Göteborg 1926, 225 s. 
Wallén K. Västgötar i Stockholm. Matrikel. Malmö 1943, 543 s, ill. 
Tullberg Hasse-W. Svenska läkarsällskapet 1808-1908. Stockholm 1909, 607 s., ill.
Welinder N. J. Läkarmatrikel 1924. Biografisk matrikel över Svenska läkarkåren 1924 utarbetad av N. J. Welinder. Stockholm 1924, 731 s.  
Svenska folkskolan Svenska folkskolans ledning i ord och bild. Uppsala 1942.
Dahlen Gotthard, red. Svenska tandläkare i ord och bild. S. Appollonia. Porträttgalleri med biografiska uppgifter över alla nu levande svenska legitimerade tandläkare. Uppsala 1939, 583 s., ill.