Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Agrell Sigurd Runradens magiska ursprung i lapptrummor och runmagi sammanställd av Sigurd Agrell 1934.
Andersson Sven Kring två kungsristningar vid en Åländsk farled. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi Nr 3. Särtryck ur Budkavlen Nr 3 1937. Åbo 1937, 12 s., ill. 
Arbman Holger Svear i österviking. (ur Runar Franzéns bibliotek). Falun 1955, 168 sidor illustrerad.
Arkeologi i Norrland Populär arkeologi
Finska Fornminnesföreningen Corolla Archaeologica. In honorem C.A. Nordman. (ur Runar Franzéns bibliotek) Helsingfors 1952, 289 sidor, illustrerad.
Garberg C. J. Kustö ruiner, Historiska sevärdheter. Finska Fornminnesföreningens vägledningar nr 2. (Ur Runar Franzéns bibliotek) Helsingfors 1952 , 30 sidor, illustrerad. 
Hackman Alfred Brandgravfältet på Pukkila i Storkyro (1938). Översättning från tyska av Ralf Norrman. Studia archeologica Ostrobobotniensia 1991-92. Organ för Österbottniska fornforskningssällskapet r.f.. Den äldre delen av fyndplatsen eller Pukkila I: Spännen, Smycken, Spiralfingerring, Bärnstenspärla, Solidi och ringguld, Föremål av ben, Vapen, Ändbeslag till dryckeshorn. Den yngre delen av fyndplatsen eller Pukkila II: Gravskick, Vapen, Svärd, Huggkniv, Lansspetsar, Pilspetsar, Sköldbucklor, Delar av en hjälm, Knivar, Nål, Pincett, Hängsmycke, Rassel, Remtyg, Remändsbeslag, Beslag av järn och brons, Söljor, Järnkrok, Husgeråd, Sax, Liar, Lerkärl och Nyckel. Evert Baudou: Efterskrift. Vasa 1995, 240 sidor, rikt illustrerad. 
Herrgård Mikael & Holmblad Peter Fornminnen i Österbotten, från neandertalare till sockenbor. Foto Mikael Herrgård, text Peter Holmblad. En vacker bilderbok över vår forntid. Vasa 2005, 261 sidor, rikt illustrerad.
Kava Ritva & Pirkko Seppänen  Pyöräillen Hiidenkiukaille. Opas Harjavallan esihistoriaan. Emin Cedercreutzin museon julkaisuja 3. Harjavalta 1991, 50 sidor, illustrerad. 
Kivikoski Ella Finlands förhistoria. 319 sidor. Helsingfors 1964. Ur Th Aspholms bibliotek.
Korsnäs Hembygdsförening Fasta fornminnen i Korsnäs. Förord Ole Storsved. (ur Runar Franzéns bibliotek) Vasa 1986, 52 sidor, rikt ill. 
Malax museiförening Offerstenar i Malax. (ur Runar Franzéns bibliotek)  Vasa 1984,
Miettinen Mirja Arkeologen Jakob Tegengren. Jakob Tegengrens arkeologiska grävningsrapporter från Vörå. 171 sidor. Utgivare Jakob Tegengren-sällskapet. Vasa 2010. Gåva av John Holmström.
Miettinen Mirja Forntid i Pörtom. (ur Runar Franzéns bibliotek) Vasa 1980, 102 sidor, rikt illustrerad. 
MittNorden Järnåldern i Mittnorden. Ett symposium kring nya arkeologiska och ekologiska forskningsrön. Scriptum 1994
MittNorden Järnåldersbygd i Österbotten.En ekologisk-akeologisk studie av bosättningskontinuitet och resursutnyttjande. Scriptum 1991
Montelius Oscar Minnen från vår forntid. 100+64 sidor. 1987. Ur Th Aspholms bibliotek.
Museiverket Förhistoriska fasta fornlämningar i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Vasa 1998, 183 sidor, ill. + karta.
Regionplaneförbundet Förhistoriska fasta fornlämningar i Vasa län. Vasa 1986, 139 s. + kartbilagor. 
Regionplaneförbundet Förhistoriska fasta fornlämningar i Vasa län. Av museiverket registrerade objekten under 1985-89. 71 sidor. Vasa 1991. Ur Th Aspholms bibliotek.
Riksantikvarieämbetet, Sverige Activity Report 1993. - Anual Report 1993. - Analytical Activities. - Data Bases and Computer Programs. - Reports. - Publications. - Manuskripts. 47 s., ill.  
Riksantikvarieämbetet, Sverige Activity Report 1994. - Anual Report 1994. - Analytical Activities. - Data Bases and Computer Programs. - Reports. - Publications. 25 s., ill.  
Riksantikvarieämbetet, Sverige Activity Report 1995. - Anual Report 1995. - Analytical Activities. - Data Bases and Computer Programs. - Reports. Research Reports. - Publications. 23 s., ill. 
Riksantikvarieämbetet, Sverige Activity Report 1996. - Anual Report 1996. - Analytical Activities. - Data Bases and Computer Programs. - Reports. Research Reports. - Publications and Accepted Manus­cripts. 32 s., ill. 
Wallin Ole Ett fornminne i Nystads skärgård. Särtryck ur Sjöbjörnarnas årsbok 1963. s.127-144, ill. 
Weegar Johannes Arkeologi i Pörtom. 1992. Gåva av förf.
Weegar Johannes Forntid i Pörtom IV 1981. Ur Th Aspholms bibliotek.
Österbottniska fornforskningssällskapet r.f. Studia  Archeaologica 1987.    252 s., ill. Jstad 1988.
Österbottniska fornforskningssällskapet r.f. Studia Archaeologica Ostobotniensia 1985. – Johannes Weegar: Stenålder, bronsålder och järnålder i Pörtom. – Sydösterbottens förhistoria. – Fornlämningarna borde markvårdas. – Eino Ketola från Pörtom, en av våra flitigaste amatörarkeologer. – Jacob Tegengren: Bautastenar och s.k. stenklot anträffade i Vörå. – Ralf Norrman: En tväreggad pilspets från Esse. – Två hängen från Kyromossvägen. – Myrbergsspjutspetsen. – Båtholmengraven. – Båtholmen-spjutspetsen. – Järnmejsel från Båtholmen. – Borr från Pörnull-backen, Vörå. – Lövbacka. – Rainer Sandström: Arkeologiska utgrävningar på Bläckisåsen sommaren 1984. – Stenar med skålgropar också i Karleby. – Esko Pursiainen: Lövbacka fyndet i bild  Vasa 1985, 135 sidor. ISSN 0782-3649. 
Österbottniska fornforskningssällskapet r.f. Studia Archaeologica Ostobotniensia 1986. – Ralf Norrman: Förhistoriska jordbruk kartläggs i Österbotten. – gravfynd på låg höjd i Malax. – En armborstpilspets från Esse. – En fingerring från Koparbacken. – en spjutspets från Kyrkbacken, Malax. – en spjutspets, typ G, från Kaparåkern. – Ett vikingatidsfynd från Kronoby. – Några fynd från Bläckisåsen. – Evert Salberger: Runskrifter i Österbotten? – De tre runskrifterna i Vörå. – Blacksta-runor och Båtholmen runor. – Jacob Tegengren: Ett litet bidrag till frågan om likbränning i hus. – Johannes Weegar: Kokstenshögar från stenåldern. – Österbottniska och svenska amatörarkeologer i samarbete. – Skeppsformig grav i Pörtom. – Lilltaksarne fornlämningsplats. – Ella Kivikoski: Ett sydösterbottniskt gravfynd från vikingatiden. – Isokyrön Ulvilan kalmistolöytö. – Gravfyndet från Ulvila by i Sorkyro. – István Kiszely: Om österbottningarnas antropologi. – R. Bäckman och E. Laakso: Rinta-Ulvinen fyndet i bild. – Erkki Salminen: nytt från Österbottens Museum. – Esko Pursiainen: Koparbacken i bild: föremål från 1985 års utgrävning.   Vasa 1986, 136 sidor, rikt illustrerad. ISSN 0782-3649.  (2 ex) 
Österbottniska fornforskningssällskapet r.f. Studia Archaeologica Ostobotniensia 1988. – Ralf Norrman: Genombrott i utforskningen av Österbottens järnålder. – Synpunkter på tydning av dunkla vattennamn. – Några fynd av skålgropsstenar. – Evert Baudou: frågan om kontinuitet under järnåldern i Mellannorrland och Österbotten, en jämförelse. – Roger Engelmark: Makrofossilanalys från Kalascabrännan, Malax. – Ulf Segerstöm & Jan-Erik Wallin: Malax och Vörå: En kort rapport om andra säsongens resultat. – Lars Liedgren: Boplatsundersökningen på Kalaschabrännan: Preliminära aspekter på bebyggelsen. – Hannu Kotivuori: Kalaschabrännan, Malax: Iaktagelser om fyndmaterialet på en järnåldersboplats. – Jacob Tegengren: En kombinerad skelett- och brandgrav från romersk järnålder i Vörå. – Evert Salberger: Fiarri austsrla do: Österfärder i runskrifter. – Kuthniutr thrusun: Ett namnskick på Högstenen med stavlösa runor. – U 690 och U 695: Inskrifternas attribuering. – Esko Luoma: Utgrävningarna i Laihela 1988. – Johannes Weegar: Ortnamn och ortnamnsvård.    Vasa 1988, 191 sidor, rikt illustrerad. ISSN 0782-3649. 
Österbottniska fornforskningssällskapet r.f. Studia Archaeologica Ostobotniensia 1989/1990. – Ralf Norrman: Skördetid. – Hittills okänt vikingatida föremål från Nådjärv, Esse. – Fynd av oval eldslagningssten i Malax. – Tuukka Talvio: Fynd av förhistoriska mynt i Österbotten. – Evert Salberger: Runsv. uibuukum: Viborg i Jylland eller Viborg i Karelen. – kilauh hont: En kvinnas runsvenska binamn. – Emil Kaustinen: Jacob Tegengren – några minnesbilder. – Rabbe Sjöberg: undersökningar med Schidt Test-jammer av runskrift. – Johannes Weegar: Mossfynd i Finby åldersbestämda. – Storflakåsens fornminnen. – Birgitta Roeck Hansen: Bosättningskontinuiteten på Åland. – Rabbe Sjöberg och Noel Broadbent: Datering av jungfrudanser (labyrinter) efter Österbottens- och Västerbottenskusten. – Henry Nygård: Exkursion till Mälardalen 20-23 september 1990. – Berit Björklund: Utgrävningarna vid Borgbacken i Kronoby den 10-14 juli 1989. – En otillräckligt uppmärksammad fornlämningskategori i Kronoby. – Erik Andtfolk: NAU – nordiskt amatörarkeologiskt utgrävningsläger 1990. – Nils Bonde: Tegengren om Edsbacken. Vasa 1990, 152 sidor. ISSN 0782-3649.  
Österbottniska fornforskningssällskapet r.f. Studia Archaeologica Ostobotniensia 1993-1997. – Ralf Norrman: Ringspännet från Drycksbäck. – Egen landskapsarkeolog! – Varggrottan. En föristida fyndplats i Lappfjärd. – Namnet Skadören. – Mobacken. – Evert Baudou: Vår syn på forntiden. – Karin Viklund: Pörnullbacken och Österbottens guldålder. – Evert Salberger: Korsets utformning på Båtholmen-stenen. – Giberga-stenens trbnfr. – Högom-stenen i Selånger. – uitkars: Ett runsvenskt mansnamn. – Erik Andtfolk: Utgrävning av stenåldersboplats på Rävåsen i Lappfjärd. – NAU-utgrävningen 1993. – Pentti Risla: Klotklubban. – Erik Norberg: De neolitiska skärvstenshögarna i Dalshagen. – Berit Andersson: Undersökning av jättekyrkan vid Bäckishällorna i Kimo, Oravais. – Henry Nygård: Exkursion i Västerbotten 6-8.10.1995. – Birgitta Roeck Hansen: Åkerskiftet i Österbotten. En analys av Rökiö by, Vörå sn 1710. – Arne Europaeus: ”Jättekyrkorna” i Paavola socken. – J. Ailio: Är ”jätteborgarna” i Österbotten fornlämningar? – Johan Granlund och Carina Holm: NAU-utgrävningen 1993. Vasa 1997, 263 sidor, rikt illustrerad. ISSN 0782-3649. 
Österbottens museum Österbottens förhistoria. 25 sidor. Vasa 1983. Ur Th Aspholms bibliotek.