Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Migrationsinstitutet/ siirtolaisinstituutti  Migrationskunskap som en källa i släktforskningen. En adressförteckning.  15  s.
Mormonerna, USA  IGI Batch number index   0001-0006  IGI instructions  0001   IGI instruktions  and  regions.  Parish and vital  0001.
Birck Johan-Ludvig Förenings- och privatarkiv. Övertryck ur "Pedersöre". Jakobstad 1965, 8 s. 
Hedman Karl Karl Hedmans arkivförteckning.
Helsingfors stadsarkiv Förteckning
Korhonen Mikael (red.) Lokalhistoriska arkiv - en handledning. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland).            119  s.,  ill.
Näringslivets arkivförening Liikearkisto. Organ för Näringslivets arkivförening. Helsingfors 1977, 24 s., ill. 
Svenska litteratursällskapet Lokalhistoriska arkiv, rädda lokalsamhällets minne. Särtryck ur Kommuntidningen 3/85. Vanda 1985, s.17-24. 
Turun Historiallinen Arkisto Turun Historiallinen Arkisto 29
Åland publ. Ålands landskapsarkivs register över släktutredningar och släktgårdsvimplar. Uppgjord i augusti 2002, 12 sidor. 
Österbottens traditionsarkiv Förteckning över arkivbildare i Österbottens traditionsarkiv.
Migrationsinstitutet Migrationsinstitutet. Österbottens regioncenter.
Migrationsinstitutet Toiminnan yleisesittely 
Suomen historiallinen  seura  Historiallinen Arkisto.
Suomen historiallinen  seura  Historiallinen Arkisto. 
Befolkningsregistercentralen Förteckning över kommuner och registerförare
Befolkningsregistercentralen Förteckning över ändringar i kommunindelningen, ändringar av kommunnamn samt kommuner som upphört att existera till följd av landöverlåtelsen. Helsingfors 1978, 18 s. 
Befolkningsregistercentralen Kommun- och registerförarkatalog 1998. Befolkningsregistercentralen. 
Befolkningsregistercentralen Ändringar och korrigeringar i förteckningen över kommuner och registerförare 1981. Helsingfors 1981, 4 s. 
Riksarkivet Krigsarkivet .  En handledning.  48 s.
Valtionarkisto  Sota-Arkiston opas.  Toim. Risto Ropponen.  45 s.
Riksarkivet, Finland Suomen kirkonarkistojen mikrofilmien luettelo. Förteckn. över mikrofilmer av kyrkoarkiv i Finland. Helsingfors 1973.
Suomen Evankelisluterilaisen kirkko Suomen Evankelisluterilaisen kirkon osoitehakemisto puhelinnumeroineen. Helsingfors 1977, 69 s. 
Suomen Evankelisluterilaisen kirkko Suomen Evankelisluterilaisen kirkon osoitehakemisto. 1980, 75 s.
Suomen Evankelisluterilaisen kirkko Suomen Evankelisluterilaisen kirkon osoitehakemisto. Pieksämäki 1983, 83 s. 
Suomen kirkkoarkisto Suomen kirkkoarkistojen mikrokorttien luettelo. Lisäys I. Mikkeli 1998
Suomen kirkkoarkisto Suomen kirkkoarkistojen mikrokorttien luettelo. Mikkeli 1996
Suomen kirkkohistoriallinen seura Maamme kirkonarkistot, opas kirkonarkistojen käyttäjille. Laatinut A.R. Cederberg.
Vaasan seurakunnan väestörekisteriarkisto Yleisluettelo. Seurakunnan väestörekisteriarkisto, yleiskatsaus. Vasa 1980, 16 s. 
Maakunta-arkisto Maakunta-arkistojen opas 1972. Helsingfors 1972 64 s.  
Maakunta-arkisto Maakunta-arkistojen opas 1976. Helsingfors 1976 84 s.  
Maakunta-arkisto Maakunta-arkistojen opas. Julkaisu nr 5. 2002
Valtionarkisto  Maakunta-arkistojen yleisluettelo. I. Esipuhe, johdanto,  sisällys,  Hämenlinnan maakunta- arkisto, Jyväskylän maakunta-arkisto,  Oulun maakunta-arkisto. Valtionarkisto monistesarja 2:1.
Valtionarkisto  Maakunta-arkistojen yleisluettelo. II. Savo-Karjalan maakunta-arkisto. Valtionarkisto monistesarja 2:2.
Valtionarkisto  Maakunta-arkistojen yleisluettelo. III. Turun maakunta-arkisto,  Vaasan maakunta-arkisto  Valtionarkisto, Lakkautettujen seurakuntien keskusarkisto, Ortodoksien kirkollishallitus.   Liitteet: hakemistot, arkistoja koskevia säädöksiä, ohjeita ja kirjallisuutta. Valtionarkisto, monistesarja 2:3.
Maakunta-arkisto Maakunta-arkistojen yleisluettelo. IV. Jyväskylän maakunta-arkisto - Vaasan maakunta-arkisto   243  s.  Esipuhe-Företal.  Jyväskylän maakunta-arkisto.  Vaasan  maakunta-arkisto
Vasa landsarkiv Dokumentutställning. Kring gård och stuga.  Det österbottniska hemmanets historia.  Svensk och finsk broschyr.
Vasa landsarkiv Församlingskort vid Vasa landsarkiv 24/9 2009, 4 sidor. 
Vasa landsarkiv Gårds-, boställs-, herrgårds-, och gästgiveriarkiv vid Vasa landsarkiv, 15.02.2003.
Vasa landsarkiv Vasa landsarkiv 1995. Verksamhetsberättelse.
Vasa landsarkiv Vasa landsarkiv 1996. Verksamhetsberättelse. 6 s
Vasa landsarkiv Vasa landsarkiv 1997. Bl.a. förteckning över nytt arkivmaterial. 
Vasa landsarkiv Vasa landsarkiv 1998. Verksamhetsberättelse. 
Vasa landsarkiv Vasa landsarkiv 1999. Verksamhetsberättelse. 
Vasa landsarkiv Vasa landsarkiv 2000. Verksamhetsberättelse. 
Vasa landsarkiv Vasa landsarkiv 2001. Verksamhetsberättelse. 
Vasa landsarkiv Vasa landsarkiv 2002. – Verksamhetsöversikt 2002. – Personal vid landsarkivet 2002 – Statistiska uppgifter om verksamheten. – Arkivmaterial som landsarkivet mottagit å 2002. – Myndighetsarkiv. – Privatarkiv. 
Vasa landsarkiv Vasa landsarkiv 2003. Verksamhetsberättelse. – Arkivmaterial som landsarkivet mottagit år 2003, myndighetsarkiv, privatarkiv. 
Vasa landsarkiv Vasa landsarkiv, beståndsöversikt. Red. Eljas Orrman och Mikaela Ena. Huvudrubriker: - Rättsväsendet och justitieförvaltningen. - Fångvårdsväsendet. - Inrikesförvaltningen. - Finansförvaltningen. - Undervisningsväsendet. - Jor- och skogsbruksförvaltningen. - Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen samt byggnadsförvaltningen. - Handels- och industriförvaltningen. - Social- och hälsovårdsförvaltningen. - Folkförsörjningsmyndigheterna. - Statens affärsverksamhet. - Arbetskarftsförvaltningen. - Kyrkliga arkiv. - Kommunernas arkiv. - Privatarkiv. - Samlingar ordnade enligt innehåll. - Kartor och ritningar. Mikrofilmer. - Fotografier. - Register uppgjorda i landsarkivet. - Register. - Bibliografi. Vasa 2001, 223 s.
Hallbäck Leo Förteckning över mikrokort i Malax pastorskansli. Flyttade 1811-1992, döpta 1721-1992, vigda 1722-1992, döda 1722-1992. Skriftebok 1667-1760, kommunionbok 1724-1969. Innehållsförteckning till skrifte- och Kommunionbok 1667-1892. Malax 1995, 5+7+29 sidor. 
Helsingfors universitetsbibliotek Mikrofichekatalog. Finlands litteratur 1548-1827. 51 s.
Helsingfors universitetsbibliotek Mikrofichekatalog. Finlands litteratur 1810-  . Facklitteratur. 73 s.
Helsingfors universitetsbibliotek Mikrofichekatalog. Finlands litteratur 1810-  . Finlandssvenska skönlitteratur.
Helsingfors universitetsbibliotek Mikrofichekatalog. Länsstyrelsens kungörelser Vasa 1776-1809. 93 s.
Helsingfors universitetsbibliotek Mikrofichekatalog. Personverser och -skrifter 1562-1809. 85 s. Helsingfors 1980
S:t Mickel Listor på mikrokort. Mappen finns i hyllan med mikrokorten.
Riksarkivet, Finland Arkiven i Finland, en handledning. Helsingfors 1975, 83 s.
Riksarkivet, Finland Förteckning över brukskopior av mikrofilmer av mantalslängder 1634-1808. Helsingfors 1989. 297 sidor.
Riksarkivet, Finland Förteckning över brukskopior av mikrofilmer i allmänna arkiv.  152  s.
Riksarkivet, Finland Generalgeristret över bosättningen i Finland. En handledning. Helsingfors 1975, 50 s.
Riksarkivet, Finland Riksarkivet. En handledning. Red. Juhani Saarenheimo. Helsingfors 1995, 42 s.  
Riksarkivet, Finland Suomen ensimmäset arkistopäivät 18-19.5 1978. Helsingfors 1979, 208 s. 
Riksarkivet, Finland Översiktskatalog för Riksarkivet I. Helsingfors 1956, 147 s.
Riksarkivet, Finland Översiktskatalog för Riksarkivet II. Helsingfors 1966, 224 s. 
Riksarkivet, Finland Översiktskatalog för Riksarkivet III. Helsingfors 1971, 438 s. 
Valtionarkisto  Arkist otiedote:  1982:  3, 4.   1983: 1, 2, 3.    1984: 1, 2, 3.   1985:  1, 2.  1986: 1, 2.  1987: 1, 2.  1988: 1, 2.  1989: 1, 2. 1990: 1, 2.    1991: 1, 2.  1992: 1.
Valtionarkisto  Riksarkivet.  En handledning. 55 s.
Valtionarkisto  Valtionarkiston opas. Toim. Markku Järvinen.   40 .
Valtionarkisto  Valtionarkiston opas. Toim. Markku Järvinen. 66 s.
Valtionarkisto  Valtionarkiston Yleisluettelo IV.  1973.  156 s.
Krigsarkivet, Sverige Krigsarkivet och släktforskaren. Handledning och kommentarer. Sammanställt av Christopher von Warstedt.  Avesta 1989, 48 s. 
Krigsarkivet, Sverige Kort om Krigsarkivet. Informationsblad.  
Krigsarkivet, Sverige Släktforskaren och Krigsarkivet. En vägvisare till de militära källorna.62 s. Bohus 2000.
Krigsarkivet, Sverige Förteckning över mikrokort, Krigsarkivet. - Militieräkenskaper 1537-1630 med personregister. - Rullor 1620-1723. - Rullor 1724-. - Roterings- och utskrivningslängder. - Generalmön­sterrullor, trupper och inrättningar till lands, marinregementen, arméns flotta, sockenregister och utdrag ur Grill. - Arméns pensionskassa, meritband, brev, memoralier etc 1757-1880. - Likvidationer, stora nordiska kriget, regementserien, nummerserien och namnserien med personregister. - Arméns meritförteckningar. - Krigskollegium, Vadstena krigsmanshus rullor, brevböcker 1629-1723, suppliker 1656-84 + personregister, fullmaktsböcker 1634-80 + personregister. - Skeppsmönsterrullor, bundna och häftade serien. - Marinens rullor, officersrullor, diverse mönsterrullor 1677-1798, underofficersrullor, båtsmans, kofferdibåtmans, skeppsgosse, matros och förhyrda kompanier, timmermän, volontär, sjöartilleri och marinregementen, arbetsinrättningar, kost- och mönsterrullor, finska rullor, lotsrullor, Stockholms station. - Flottans arkiv, meritföteckningar. - Flottans pensionskassa, rullor, verifikationer till huvudböcker. - Biografica. - Militiekontorets avlöningslistor 1636-1791. - Fortifikationen, rullor 1713-1805. - Stora nordiska krigets krigsfångar. - Domböcker och krigsrättsacta.
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 1. Härnösand 1976, 43 s., ill.  
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 2. Härnösand 1982, 66 s.
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 3. – Carl-Edvard Edvardsson: Arkiv i Västernorrland. – Översikt över källmaterial rörande Norra Ångermanland i landsarkivet i Härnösand. – Nils Blomqvist: Enskilda arkiv i landsarkivet i Härnösand rörande Norra Ångermanland. – Register. – Mag art Bergljot Kron Bucht: Sidnersks släktarkivet. – Karl Ivar Åsander: Folkrörelsearkivet i Västerbotten. – Register över arkivbildare.   Härnösand 1982, 102 sidor, illustrerad.
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 4. – Landsarkivets i Härnösand nya byggnad. – Carl-Edvard Edvardsson: ”Och alla sina byar kalla de för städer”. – Barbro Anderson: Översiktlig sammanställning över Hudiksvalls, Härnösands och Umeå stadsarkivs handlingar. – Städernas statliga och kommunala arkivbildning. – Tom Sahlén: Sundsvalls kommunarkiv. – Väinö Helgesson: Gävle kommuns centralarkiv. Härnösand 1983, 127 sidor. 
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 5. – Lars Brolén: Registerbasen i Ramsele. – Karin Strandberg: Ett 1700-talsdiarium moderniseras med datorstöd. Rolf Näslund: Brandförsäkringar – ett hett ämne. Härnösand 1984, 155 sidor. 
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 6. – Lars-Göran Tedebrand: Sökarljuset mot Medelpads historia. – Nils Blomkvist: Ett femhundraårigt källflöde. – Barbro Anderson: Hela staden brinner – Sundsvall 25 juni 1888. – Översiktig sammanställning av domstolsarkivens, stadsarkivets och fängelsearkivens handlingar rörande Medelpad. – Ingegerd Marell: Ecklesiastika arkiv. – Per Mattsson: Enskilda arkiv. Härnösand 1995, 192 sidor, illustrerad. 
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 7
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 8
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 9. Härnösand 1991, 120 s., ill. 
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 10, inneh. bl.a. Mittnordens historia - Finland. Örnsköldsvik 1991, 188 s., ill.
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 11. - Mötesrapport från 16:e nordiska Arkivdagarna i Härnösand. Örnsköldsvik 1992, 255 s., ill.  
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 12. Landsarkivet i Härnösand. Bibliotek och media i Mitt­Nordiskt perspektiv. Rapport från konferens 1992. Örnsköldsvik 1993, 94 s., ill.  
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 13. - Jöran Wibling: Om Sven Vallmark. Utkast till levnadsteckning.  Härnösand 1999, 114 s., ill.  
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 14. Landsarkivet i nya lokaliteter. Örnsköldsvik 1994, 61 s., ill. 
Landsarkivet, Härnösand  Arkiv i Norrland 15. Arkiv-Forskning-Kultur. Landsarkivet i Härnösand. - Arkivgallringar studeras ur internationellt perspektiv. Bl.a. Det finska perspektivet av Eljas Orrman. - Kommunarkiven - dold resurs för forskningen. Lokalhistorisk forskning i Eskilstuna. Glöm ej tomtkartor, brandförsäkringshandlingar, bouppteckningar eller kronofogdarnas rapporter säger Bror-Erik Ohlsson. - Olga Tjernysheva redogör för arkivväsendet i dagens Ryssland.  
Landsarkivet, Härnösand  Arkivalier i Härnösands landsarkiv av intresse för finsk forskning. Ett axplock av landsarkivarie H.Petrini, Härnösand. Föredrag vid arkivföreningens möte 22.II 1955 (något omskrivet) s.16-31.
Landsarkivet, Härnösand  Informationsblad 4 s.  
Landsarkivet, Härnösand  Landsarkivet i Härnösand.  Broschyr.
Riksarkivet, Sverige Hur man forskar i Riksarkivet, Stockholm. En vägledning. Stockholm 1974, 16 sidor, illustrerad. 
Riksarkivet, Sverige Kommittéarkien. En handledning utarbetad av Riksarkivet. 27 s. 
Riksarkivet, Sverige Riksarkivet 1618-1968 från Slottsbacken till Fyrverkarbacken. Jägerskiöld Olof. Stockholm 1968. 
Riksarkivet, Sverige Riksarkivet. En presentation av Riksarkivet.
Riksarkivet, Sverige Särtryck ur meddelanden från Svenska riksarkivet för åren 1976-1977.
Riksarkivets beståndsöversikt  Del 1. Band 1.  Medeltiden. Kungl.Maj:ts kansli Utrikesförvaltningen. Utg. James Cavallie och Jan Lindroth.  346 s.
Riksarkivets beståndsöversikt  Del 2.  Riksdagen och dess verk. Allmänna kyrkomötet.  243 s. Utg. Folke Ludwigs
Riksarkivets beståndsöversikt  Del 3.  Kommittéarkiv.  552 s. Utg:Helmut Backhaus, James Cavallie och Lars Wickström
Riksarkivets beståndsöversikt  Del 4.  Kammararkivet.  564 s. Utg. Christer Danielsson i samarbete med Helmut Backhaus, Jan Brunius och Olof Skoglund
Riksarkivets beståndsöversikt  Del I. Band 2.  Medeltiden.  754 s.
SVAR SVAR. Olika brochyrer gällande Svar. Svar informerar aug 1991. Svar informerar juni 1992, Svar informerar nov. 1993. Mis, människan i samhällsomvandlingen, Vad kyrkböckerna berätta med hjälp av nya medier, Svensk arkivinformation, Svar, Nu är farfarsfar online! Finländskt material hos Svar, Välkommen som kund hos Svar i Ramsele, Grundkurs för cirkelledare i byforskning, Svensk Arkivinformation, Lån av mikrokort, Låneverksamheten, Information om Svar:s huvudkatalog, Mikrokortförtekningar tillgägliga för beställning, Mappar över Östergötlands län, Prislista, Svar:s huvudkatalog, Kyrkorkiv: Förteckningsplan, Riksarkivet Svensk arkivinformation, Olika förteckningar i Ramsele gällande militärer. Välkommen till Svar konferens- och forskarcentrum i Ramsele. (tidskriftssamlaren)
Svar  Innehåll i den vita mappen, fortsätter. Broschyrer, 2 st.  Johansson Egil: Vad kyrkböckerna berättar med hjälp av nya medier 6 s.  Finländska kyrkoarkiv: Uleåborgs landsarkiv, Ålands lanskapsarkiv.   Utlandssvenska kyrkoarkiv.  S:ta Katarina i St.Petersburg.  Svenska församlingen i London.  Svenska församlingen i Paris
Svar  Innehåll i den vita mappen, fortsätter. Krigsarkivet, forts:  Biografica. 3 s.  Militiekontorets avlöningslistor 1636-1791.  2 s.  Firtifikationen Rullor 1713-1805.  2 s.  Stora nordiska krigets krigsfångar.  1 s.  Domböcker och krigsacta. 15 s.  Umeå församling 1737-1857, Västerbottens län.  västerbottens län.  Västernorrlands län.  Västerbottens län.  Västernorrlands län.
Svar  Innehåll i den vita mappen, fortsätter. Skeppsmönstringsrullor-Bundna och häftade serien 2 s.  Marinens rullor, Officersrullor, diverse mönsterrullor 1677-1798, underofficersrullor, båtmans- och kofferdibåtsmans, skeppsgosse, matros, förhyrda kompanier, timmermän, volontär, sjöartilleri- och marinregemnten, arbetsinrättningar, kost- och mönstringsrullor, finska rullor, lotsrullor, Stockholms station. 5 s.  Flottans arkiv, meritförteckningar.  2 s.  Flottans pensionskassa, rullor, verigikationer till huvudböcker 14 s.
Svar  Innehåll i den vita mappen. Amsbergs församling 1700-1896.  Bygde församling 1639-1894,.  Västerbottens län.  57 s.  Holmsunds församling 1863-1892, Västerbottens län. 4 s.  Härnösands församling 1643-1890, Västernorrlands län 60 s.  Högsjö församling 1689-1894, Västernorrlands län 60 s.  Hörnefors församling, Västerbottens län, 18 s.  Jämtlands län, 28 s.    Krigsarkivet:  Militärräkenskaper 1537-1690 med personreg.  3 s.  Rullor 1620-1723, 1724 -.  17 s.+6 s.  Roterings- och utskrivningslängder.  11 s.  Generalmönstringsrullor, Trupper och inrättningar till lands, Marinregementen, Armens flotta, Sockenregister, Uttag ur Grill.  11 s.  Armens pensionskassa, meritband, brev, memoralier etc. 1757-1880.  Likvidatorer Stora nordiska kriget, Regementserien, Nummerserien och namnserien med personregister. 2 s.  Armens meritförteckningar.  2 s.  Krigskollegium, Vadstena krigsmanshus rullor, Brev böcker 1629-1723.  Suppliker 1656-1684, personregister till dito, Fullmaktsböcker med personregister 1634-1680.  3 s.  
SVAR Mikrokort katalog för Amsbergs församling, Kopparbergslän1700-1886
SVAR Mikrokort katalog för Bjurås församling 1666-1900.
SVAR Mikrokort katalog för Bygdeå församling 1639-1894.
SVAR Mikrokort katalog för Gagnef församling, Kopparbergs län, 1600-1894. 80 sidor.
SVAR Mikrokort katalog för Holmsunds församling, Västerbottenslän 1863-1892
SVAR Mikrokort katalog för Holmöns församling 1820-1895.
SVAR Mikrokort katalog för Härnösands församling, Västernorrlands län, 1643-1890. 31 sidor.
SVAR Mikrokort katalog för Högsjö församling, Västernorrlands län 1689-1894
SVAR Mikrokort katalog för Hörnefors församling.
SVAR Mikrokort katalog för Njurunda församling .
SVAR Mikrokort katalog för Skön församling, Västernorrlands län, 1707-1893. 31 sidor. 
SVAR Mikrokort katalog för Umeå landsförsamling 1619-1895.
SVAR Mikrokort katalog för Umeå stadsförsamling, Västerbottens län, 1737-1857. 19 sidor. 
SVAR Mikrokort katalog för Åland. SVAR Svensk arkivinformation, 11 s. 
SVAR Finländska kyrkoarkiv. 
SVAR Utlandssvenska kyrkoarkiv. S:ta Katarina i S:t Petersburg, Svenska församl. i London och Paris.
SVAR Förteckning över mikrokort i Jämtlands län. 28 sidor. 
SVAR Förteckning över mikrokort i Norrbottens län. 15 sidor.
SVAR Förteckning över mikrokort i Västerbottens län. 18 sidor. 
SVAR Förteckning över mikrokort i Västerbottens län. 85 sidor. 
SVAR Förteckning över mikrokort i Västernorrlands län. 171 sidor. 
SVAR Förteckning över mikrokort i Västernorrlands län. 36 sidor. 
Arkivhuset, Härnösand Folder med infomationsblad 6+14 s.
Falun stads- och länsbibliotek Släktforskning i Dalarna. Informationsblad. Falun 1986, 10 sidor. 
Institutet för ortshistoria Svensk Arkivguide 1988. En topografisk katalog över statliga, kommunala och privata arkivbestånd i Sverige. Utgiven av Institutet för ortshistoria. Uppsala 1988, 246 sidor, illustrerad. 
Skelleftebygdens Släktforskare  Arkivserien PASSM  Utg: Skelleftebygdens Släktforskare
Skellefteå Museum PASSM = Personhistoriska Arkivet - Stiftelsen Skellefteå Museum. Förteckning över förekommande dokument. 
Skellefteå Museum Skellefteå museums mikrokortsbestånd 8/5 1989     (exkl. comfischer)
Skellefteå Gräv där du står. Vägvisare till arkiv och bibliotek i Skellefteå. Skellefteå 1982, 28 s. 
Stockholms stadsarkiv Stadsarkivets småskrifter nr 1. Förteckning över stadsarkivets registerbestånd. Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. Stockholm 1992, 16 s. 
Svenska Arkivsamfundet Svensk arkivguide. Skriftserie nr 31.  244 s.
Svenska Cellulosa Aktiebolaget Merlo, Svenska Cellulosa Aktibolaget SCA,s Centralarkiv
Umeå universitet  Umeå universitet. Arkivinformation - kursplan.
Värmlands museum Värmlands arkivalier i Göteborgs landsarkiv. 
Åberg Kjell G. Register till Färnebo härads domböcker 1664-80. Del 1. - Släktnamnsregister, - 2 namnregister. Upprättat 1991 av Kjell G. Åberg, Mellerud. 3+18+109 sidor.
Åberg Kjell G. Register till Färnebo härads domböcker 1664-80. Del 2. - Titel- och yrkesregister, - 2 gårds- och ortnamnregister. Upprättat 1991 av Kjell G. Åberg, Mellerud. 31+120 sidor.
Åberg Kjell G. Register till Grythytte härads domböcker 1641-80. - 1 släktnamnsregister, - 2 förnamnsregister, 3 titel- och yrkesregister, 4 gårds- och ortnamnsregister. Upprättat 1989 och 1990 av Kjell G. Åberg, Mellerud. 2:a upplagan, rättad och översedd 1992. 3+9+31+109+99 sidor.
Åberg Kjell G. Register till Grythytte järnbergslags och Hällefors silverbergslags domböcker 1662-90. - 1 släktnamnsregister, - 2 förnamnsregister, 3 titel- och yrkesregister, 4 gårds- och ortnamnsregister. Upprättat 1991 av Kjell G. Åberg, Mellerud. 4+8+23+33+38 sidor.
Åberg Kjell G. Register till Värmlands bergstingsrätters domböcker 1657-90. - 1 släktnamnsregister, -  2 titel- och yrkesregister, 3 förnamnsregister, 4 gårds- och ortnamnsregister. Upprättat 1992 av Kjell G. Åberg, Mellerud. 14+30+23+76+116+119 sidor. 
Jönköping arkiv Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier, husförhörslängder 1860-1900 supplement 1. Jönköpings stadsbibliotek, Jönköping 1979. CEV  
Jönköping arkiv Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier, husförhörslängder, statistiska centralbyråns förteckning 1860-1897 samt landskapshandlingar. Jönköpings stadsbibliotek, Jönköping 1972, 93 s.
Jönköping arkiv Förteckning över mikrofilmade landskapshandlingar, jordeböcker, matalslängder, bouppteckningar, domböcker, generalmönsterrullor. Jönköpings stadsbibliotek, Jönköping 1972. 
Kalmar län Förteckning över mikrofilmade domböcker, bouppteckningar, jordeböcker, mantlals- och boskapslängder mm i Kalmar län. Länsbiblioteket Kalmar, Kalmar 1979. 
Kalmar län Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Kalmar län. Innehållsförteckning: Kyrkoarkivalier församlingsvis, - Statistiska centralbyråns utdrag ur Kalmar läns ministerialböcker: födde, vigde, döde 1860-1897, - personregister. Kalmar 1979, 170 sidor.
Falun stads- och länsbibliotek Förteckning över mikrofilmade arkivalier för Kopparbergs län. Domböcker, mantalslängder, jordeböcker, generalmönsterrullor m.m. Falun 1979, 4+90 sidor. 
Falun stads- och länsbibliotek Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier för Kopparbergs län 1974. Falun 1974, 4+109 sidor. 
Stockholms stadsarkiv Förteckning över mikrofilmade arkivalier i Stockholm. Stockholm 1979, 3+125 sidor. 
Stockholms stadsbibliotek Förteckning över mikrofilmat arkivmaterial i Stockholms län. Stockholm 1979, 2+152 sidor. 
Södermanlands län Förteckning över mikrofilmade arkivalier hos riksarkivet angående Södermanland. Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilstuna 1975.
Södermanlands län Förteckning över mikrofilmade arkivhandlingar rörande Eskilstuna 2. Eskilstuna stadsbibliotek 1969. 
Södermanlands län Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Eskilstuna. Eskilstuna 1967, 23 s. 
Södermanlands län Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Södermanlands län, supl.1. Länsbiblioteket Eskilstuna, Eskilstuna 1973, 17 s. 
Södermanlands län Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Södermanlands län. Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilstuna 1967, 58 s. 
Uppsala stadsbibliotek Förteckning över mikrofilmade arkivalier i Uppsala län. Uppsala 1984, 52 sidor. 
Uppsala stadsbibliotek Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Uppsala län. Uppsala 1979, 166 sidor. 
Västmanlands län Förteckning över mikrofilmade domböcker, landskapshandlingar mm för Västmanlands län. Västerås stadsbibliotek. Västerås 1983, 99 sidor + kartta. 
Västmanlands län Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier för Västmanlands län. Västerås stadsbibliotek. Förteckning över MN-, UP- och SC-filmer 1979. Västerås 1979, 6+148 sidor. 
Örebro länsbiblotek Förteckning över mikrofilmade domböcker, bouppteckningar, landskapshandlingar, rullor m m i Örebro län. Örebro 1973, 3+66 sidor.
Örebro länsbiblotek Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Örebro län 1. Örebro 1966, 63+3 sidor.
Örebro länsbiblotek Förteckning över mikrofilmade kyrkoarkivalier i Örebro län 2. Örebro 1969, 3+26+3 sidor. 
Östergötlands län Förteckning över mikrofilmade arkivalier i Östergötlands län, del 2. Stifts- och landsbiblioteket Linköping, Linköping 1974.
Östergötlands län Förteckning över mikrofilmade arkivalier i Östergötlands län, del 3. Stifts- och landsbiblioteket Linköping, Linköping 1976, 16 s. 
Östergötlands län Förteckning över mikrofilmade arkivalier i Östergötlands län, del I. Stifts- och landsbiblioteket Linköping, Linköping 1979.