Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Cavonius Gösta Fostrare i fackligt sammarbete 1900-1975.   315  s., ill. Vasa 1975.
Faktorsförbundet Faktorsförbundet i Finland, 25-års festpublikation 1909-1934. Helsingfors 1934, 95+92 s., ill.
Fysikersamfundet Fysikersamfundet i Finland 1977
Johansson John Smedernas fackförening, Minnesskrift 1891-1941. Stockholm 1940, 287 s., ill. 
Kauppateknikot ry Kauppateknikot ry. 1946-1966. Medlemsförteckning. Helsingfors 1966, 136 s., ill.  
Nygren C. E. Karlstads fabriks- och hantverksförening 1847 - 1927. (N:r 179). Historik med en återblick på yrkesförhållandena i forna dagars Carlstad. Förteckning över hedersmedlemmar och styrelseledamöter samt biografiska uppgifter 1847-1927. Karlstad 1927, 194 sidor.
Pappersingeniörsföreningen Finska Pappersingenjörsföreningen 1934. Medlemsförteckning, stadgar, fonder. Helsingfors 1934, 45+45 s. 
Puukari Arvo Finska Metallindustrins Arbetsgivareförbund 1903-1953. 188 s. Hfors 1953.
Roschier - Holmberg & Waselius Roschier - Holmberg & Waselius. Members of the Finnich Bar. Description of thr firm and directory. London October 1994, 8 sidor + 8. 
Sariola V. Jyväskylän käsityöläiset 1837-1930. Jyväskylä 1930, 280 s., ill.
Sähköinsinööriliitto Sähköinsinööriliitto 1926-1976, festskrift. redaktionskommitté: Jaarli Jauhiainen, Sakari Maaniemi, Tauno Pyökäri och Nils-Holger Ståhle. Tammerfors 1976, 304 sidor, illustrerad.
TFiF och STS Tekniska föreningen i Finland, TFIF, 1973, medlemsförteckning. Lovisa 1973, 140 s.  
Tuuri Antti Voiman miehet av Antti Tuuri. Uleåborg 1986, 275 sidor.
Vasa byggmästarförening Vasa byggmästarförening rf. 50 år 1927-1978. Vasa 1978, 53 s., ill. 
Värmland Wermländska Bergsmannaföreningens annaler 1865. Första häftet. Carlstad 1866, 72 s.