Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Skolor. Folkhögskolor Evangeliska Folkhögskolan i Österbotten 1926-1976. Elevmatrikel. Lovisa 1976, 119 s., ill. 
Skolor. Folkhögskolor Fria Kristliga Folkhögskolan 40 år.  79 s.
Skolor. Folkhögskolor Fria kristliga folkhögskolan tio år. Vasa 1955, 32 s., ill. 
Skolor. Folkhögskolor Kronoby folkhögskola 1891-1931. 40 år minnesskrift. Vasa 1931, 147 s.  
Skolor. Folkhögskolor Mellersta Nylands Folkhögskola 1891-931. I Finns, Esbo. Historik, lärar- och elevmatrikel. Hfors 1932, 87 s., ill.  
Skolor. Folkhögskolor Närpes Folkhögskola,  Sextioårsberätelse.  109 s., ill. Red. Valter Norrback, J A Brommels, ElisGull, Joel Söderqvist
Skolor. Folkhögskolor Under ungdomens tak 1913-1915 Kronoby folkhögskolans elevförbund. Gamlakarleby 1915. 
Skolor. Folkhögskolor Under ungdomens tak. En hälsning till kamraterna från elevförbundet vid folkhögskolan i Kronoby. Kronoby 1907. 
Yrkesutbildning, Handels Raahen porvair- ja kauppakoulu.  1908-1909. Brahestads borgare- och handelsskola.
Yrkesutbildning, Handels Raahen porvair- ja kauppakoulu. 1909-1910.
Yrkesutbildning, Handels Raahen porvair- ja kauppakoulu. 1910-1911
Yrkesutbildning, Handels Vasa Handelsskola berättelse över dess sjätte verksamhetsår 1908-1909. Vasa 1909.
Yrkesutbildning, Handels Åbo Handelsinstitutet, berättelse för läsåret 1897-1898. Åbo 1898.
Yrkesutbildning, Lantbruk Alnarps matrikel. Matrikel över lärare och elever i agronom och konsulentkurserna vid Alnarp 1862-1933. På uppdrag av Alnarps elevkår utarbetad av Sigfrid Andersson. Personregister. Malmö 1935, 446+23 s.  
Yrkesutbildning, Lantbruk Högre Svenska Lantbruksläroverket i Åbo. Dess tillkomst och första 10 år. Åbo 1927, 134 s. ill. Elevmatrikel. 
Yrkesutbildning, Lantbruk Högre Svenska Lantbruksläroverket. Elevmatrikel 1916 - 1957.  131 s., ill. Åbo 1960.
Yrkesutbildning, Lantbruk Högre Svenska Lantbruksläroverket. Elevmatrikel 1981-84
Yrkesutbildning, Lantbruk Korsholms skolor 1859-1934. Minnesskrift utarbetad av Helmer Tegengren. 1934. 138 s
Yrkesutbildning, Lantbruk Korsholms skolor 1859-1958. Minnesskrift. Lärar- och elev matrikel. Gamlakarleby 1959, 387 s., ill. 
Yrkesutbildning, Lantbruk Lannäslunds lantbruksskolor, Jakobstad.  Årsberättelse för läsåret 1981-1982.  19 s., ill.
Yrkesutbildning, Lantbruk Lantbruksundervisningen på Åland 100 år.  Ålands Lantmannaskola 75 år.  Historik 1888-1913-1988.  122 s., ill.
Yrkesutbildning, Lantbruk Tre skolor, två stadier, ett mål. En bok om yrkesutbildning för landsbygdens ungdom under ett dygt sekel. Garantiföreningen för Högre Svenska Lantbrukslärovektet och Brusaby lantbruksskola r.f. Martin Ginström/Torolf Grunn
Yrkesutbildning, Tekniska, Hfors Tekniska läroverket i Helsingfors 25 år. Bidrag till den tekniska undervisningens historia i Finland. Jubileumsskrift 1916-1941. Historik, biografier, personregister. Helsingfors 1942, 434 s., ill.  
Yrkesutbildning, Tekniska, Hfors Tekniska realskolan och Polytekniska skolan i Helsingfors. Matrikel öfver Tekniska realskolans och Polytekniska skolans i Helsingfors samt Polytekniska institutets i Finland lärare och elever 1849-1897 jämte Historiker öfver läroanstalten, Teknologföreningen och polyteknikernas förening. Biografier. Kotka 1899, 363 s. 
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Tekniska läroanstalten i Vasa 1967. Årspublikation. 160 s., ill.  
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Vasa tekniska yrkeshögskola/Vasa yrkesinstitut
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Tekniska läroanstalten i Vasa. Årsberättelse avgiven av rektor Carl-Erik Wingren och överlärare Ole Eriksson.  1986-1987.    62  s
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Tekniska läroanstalten i Vasa. Årsberättelse avgiven av rektor Carl-Erik Wingren och överlärare Ole Eriksson. 1987-1988.   62  s
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Tekniska läroanstalten i Vasa. Årsberättelse avgiven av rektor Carl-Erik Wingren och överlärare Ole Eriksson  1988-1989.   63  s
Yrkesutbildning, Tekniska, Vasa Tekniska läroanstalten i Vasa. Årsberättelse avgiven av rektor Carl-Erik Wingren och överlärare Ole Eriksson. 1989-1990.      78  s
Yrkesutbildning, Tekniska, Filipstad Bergsskolans i Filipstad elever 1830-1930. Biografisk matrikel utgiven på uppdrag av Bergsskolans direktion. Har personregister. Stockholm 1931, 307 sidor.
Yrkesutbildning, Övrig, Hfors Ebeneserhemmet 1890-1922. Återblick på Hanna Rothmans och Elisabeth Alanders anstalters 32-åriga verksamhet, barnträdgårdsidéns genombrott i Finland. Historik, lärar- och elevmatrikel. Hfors 1923, 223+79 s., ill. 
Yrkesutbildning, Övrig, Jyväskylä Suomen sahateollisuuskoulun oppilaskunta 1921-1946. Matrikel. Red. V.E. Noronen. Jyväskylä 1947, 406 s., ill. 
Yrkesutbildning, Övrig, Åbo Åbo Navigationsskola och navigationsinstitut 1813-1836. Åbo 1942, 72 s., ill.  
Övriga utbildningar, Arbetarinstitut Vasa Arbetarinstitut 1907-1987. Humanismen som mål. En 80-års skrift. Vasa 1987, 114 s., ill. 
Övriga utbildningar, Arbetarinstitut Vasa arbis 1907-2007. Folkbildning i 100 år.skriven av Matts Andersén.
Övriga utbildningar, Arbetarinstitut Svenska sektionen inom medborgar- och arbetarinstitutens förbund r.f. 1946-1971